5.8. Personaliosakond
Töötajaid : 21 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 19,70  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 226 952 197 500 0 197 500 239 389 121,2 466 341 232 652 49,9
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -22 080 138 892 0 138 892 96 514 69,5 74 434 97 980 131,6
3.    Muud tulud 0 4 000 0 4 000 11 577 289,4 11 577 11 577 100,0
4.    Tulud üldfondist 111 637 704 200 0 704 200 704 200 100,0 815 837 699 746 85,8
Tulud kokku 316 509 1 044 592 0 1 044 592 1 051 680 100,7 1 368 189 1 041 955 76,2
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 10 000 555 768 0 565 768 542 890 532 470 98,1 10 420  
   1.1. Palgakulud 7 474 415 372 0 422 846 405 747 398 821 98,3 6 927  
   1.2. Sotsiaalmaksud 2 466 137 073 0 139 539 133 897 130 486 97,5 3 410  
   1.3. Töötuskindlustus 60 3 323 0 3 383 3 246 3 163 97,5 83  
2. Koolitus ja lähetused 0 24 000 0 24 000 23 012 9 453 41,1 13 559  
3. Kantselei- ja majanduskulud 34 317 55 989 0 90 306 88 001 44 437 50,5 43 564  
5. IT kulud 0 13 300 0 13 300 12 753 12 857 100,8 -104  
5.1. IT kulud 0 8 000 0 8 000 7 671 7 708 100,5 -37  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 5 300 0 5 300 5 082 5 149 101,3 -67  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 959 258 26,9 700  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 10 000 2 000 0 12 000 11 918 10 127 85,0 1 790  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 530 *** -530  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 530 *** -530  
10. Ruumide kulud 0 34 398 0 34 398 32 982 30 633 92,9 2 349  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 479 204 42,6 275  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 33 898 0 33 898 32 503 30 429 93,6 2 074  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 15 637 0 15 637 14 993 12 558 83,8 2 435  
Tegevuskulud kokku 54 317 702 092 0 756 409 727 508 653 324 89,8 74 183  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Toetused 34 678 23 500 0 58 178 58 178 28 521 49,0 29 657  
Erasmus+ programmi toetused 197 921 180 000 0 377 921 413 910 209 214 50,5 204 697  
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 5 746 9 000 0 14 746 14 746 4 644 31,5 10 102  
Personaliotsing 3 047 20 000 0 23 047 23 047 23 464 101,8 -417  
Kesksed koolitusprogrammid 20 800 110 000 0 130 800 130 800 122 789 93,9 8 012  
Kulud kokku 316 509 1 044 592 0 1 361 101 1 368 189 1 041 955 76,2 326 234