2. Rektoraat
Töötajaid : 6 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 6,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus 318 922 1 071 000 -1 319 000 -248 000 -248 000 100,0 70 922 50 000 70,5
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine  45 791 3 807 421 -3 613 743 193 677 193 677 100,0 239 468 10 790 4,5
3.   Abikõlbmatu käibemaksu toetus Archimedes SA 1 087 386 0 0 0 -545 269 *** 542 117 0 0,0
3. Muud tulud 0 0 0 0 82 198 *** 82 198 68 290 83,1
4.   Tulud üldfondist 1 360 981 3 088 060 -181 976 2 906 084 2 906 084 100,0 4 267 065 3 575 058 83,8
Üldfondi ülelaekumine       0 2 136 236 *** 2 136 236   0,0
Tulud kokku 2 813 079 7 966 481 -5 114 719 2 851 761 4 524 926 158,7 7 338 006 3 704 138 50,5
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 762 000 0 762 000 830 096 757 392 91,2 72 705  
   1.1. Palgakulud 0 569 507 0 569 507 620 401 566 651 91,3 53 750  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 187 937 0 187 937 204 732 186 995 91,3 17 738  
   1.3. Töötuskindlustus 0 4 556 0 4 556 4 963 3 746 75,5 1 217  
2. Koolitus ja lähetused 0 50 000 0 50 000 54 468 24 075 44,2 30 393  
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 347 20 000 0 23 347 25 134 124 974 497,2 -99 840  
5. IT kulud 0 5 800 0 5 800 6 318 4 211 66,6 2 107  
5.1. IT kulud 0 4 000 0 4 000 4 357 4 211 96,6 146  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 800 0 1 800 1 961 0 0,0 1 961  
6. Transpordikulud 0 2 000 0 2 000 2 179 536 24,6 1 643  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 25 000 0 25 000 27 234 30 875 113,4 -3 641  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 5 000 50 000 55 000 59 915 53 544 89,4 6 372  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 50 000 50 000 54 468 49 956 91,7 4 512  
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 5 447 3 587 65,9 1 859  
10. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 2 065 *** -2 065  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 2 065 *** -2 065  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 1 620 *** -1 620  
Kulud kokku 3 347 869 800 50 000 923 147 1 005 345 999 291 99,4 6 054  
Reservid ja arendusfondid  
Rektori reservfond 187 301 500 000 -87 343 599 958 2 736 194 302 016 11,0 2 434 177  
Teadusprorektori reservfond 23 987 50 000 -3 500 70 487 70 487 29 827 42,3 40 659  
Arendusprorektori reservfond 45 195 50 000 -27 000 68 195 68 195 27 005 39,6 41 190  
Õppeprorektori reservfond 37 014 50 000 -4 283 82 731 82 731 11 188 13,5 71 543  
Kantsleri reservfond 7 880 50 000 0 57 880 57 880 34 809 60,1 23 070  
Üliõpilasmaja liikmemaks 0 280 000 5 350 285 350 285 350 285 350 100,0 0  
TÜ Akadeemiline Spordiklubi liikmemaks 0 1 023 000 0 1 023 000 1 023 000 1 023 000 100,0 0  
Muud liikmemaksud -18 000 145 260 0 127 260 127 260 121 180 95,2 6 080  
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine 4 321 70 000 -65 200 9 121 9 121 1 118 12,3 8 003  
Rahvusülikooli 100. juubel 1 080 726 0 0 1 080 726 1 080 726 869 353 80,4 211 373  
Arengufond ja tulemustasufond 353 923 4 878 421 -4 982 743 249 600 249 600 0 0,0 249 600  
Doktoritööde kaitsmiskulud 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Abikõlbmatu käibemaksu hüvitamine Archimedes SA 1 087 386 0 0 0 542 117 0 0,0 542 117  
Kulud kokku 2 813 079 7 966 481 -5 114 719 4 577 455 7 338 006 3 704 138 50,5 3 633 867