5.13. Rahandusosakond
Töötajaid : 37 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 35,40  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.   Muud tulud                  
3.1.    Muud tulud 0 60 000 0 60 000 64 615 107,7 64 615 64 615 100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid) 0 5 000 0 5 000 4 147 82,9 4 147 4 147 100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine 16 807 47 154 0 47 154 47 484 100,7 64 291 44 607 69,4
Kokku muud tulud 16 807 112 154 0 112 154 116 246 103,6 133 052 113 369 85,2
4.    Tulud üldfondist 44 909 943 300 0 943 300 943 300 100,0 988 209 934 034 94,5
Tulud kokku 61 716 1 055 454 0 1 055 454 1 059 546 100,4 1 121 261 1 047 403 93,4
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 26 760 852 523 0 879 283 882 502 864 842 98,0 17 659  
   1.1. Palgakulud 20 000 637 162 0 657 162 659 568 647 454 98,2 12 114  
   1.2. Sotsiaalmaksud 6 600 210 264 0 216 864 217 657 212 243 97,5 5 414  
   1.3. Töötuskindlustus 160 5 097 0 5 257 5 277 5 145 97,5 131  
2. Koolitus ja lähetused 0 7 600 0 7 600 7 629 3 859 50,6 3 769  
3. Kantselei- ja majanduskulud 12 964 40 000 0 52 964 53 115 38 187 71,9 14 928  
5. IT kulud 0 19 500 0 19 500 19 574 17 642 90,1 1 931  
5.1. IT kulud 0 9 500 0 9 500 9 536 8 566 89,8 970  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 10 000 0 10 000 10 038 9 077 90,4 961  
6. Transpordikulud 0 750 0 750 753 590 78,3 163  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 12 000 0 12 000 12 045 8 516 70,7 3 530  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 600 0 600 602 318 52,8 284  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 600 0 600 602 318 52,8 284  
10. Ruumide kulud 0 56 127 0 56 127 56 339 49 992 88,7 6 347  
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 2 008 1 843 91,8 165  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 54 127 0 54 127 54 331 48 149 88,6 6 183  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 7 200 0 7 200 7 227 3 134 43,4 4 094  
Tegevuskulud kokku 39 724 996 300 0 1 036 024 1 039 786 987 080 94,9 52 706  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Õppelaenude kustutamine 16 807 47 154 0 63 961 64 291 44 607 69,7 19 683  
Auditeerimiskulud 5 185 12 000 0 17 185 17 185 15 715 91,4 1 470  
Kulud kokku 61 716 1 055 454 0 1 117 170 1 121 261 1 047 403 93,4 73 859