4.2. Raamatukogu
Töötajaid : 123 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 107,8  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.4. Täiendusõpe 58 671 40 000 0 40 000 43 755 109,4 102 426 35 945 35,1
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 20 472 23 000 0 23 000 22 689 98,6 43 161 16 436 38,1
2.2. Baasfinantseerimine 4 899 24 767 258 25 025 25 025 100,0 29 924 2 851 9,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 83 717 900 000 0 900 000 949 111 105,5 1 032 828 1 025 648 99,3
2.4.2. Välistoetused 22 835 163 000 0 163 000 284 499 174,5 307 334 234 414 76,3
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 5 821 *** 5 821 2 138 36,7
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 131 923 1 110 767 258 1 111 025 1 287 146 115,9 1 419 068 1 281 487 90,3
3.    Muud tulud                  
3.1. Üüritulud 0 45 000 0 45 000 48 206 107,1 48 206 48 206 100,0
3.2. Muud tulud 564 85 000 0 85 000 54 605 64,2 55 169 51 890 94,1
3.3. Konverentsid 9 346 3 000 0 3 000 2 239 74,6 11 585 0 0,0
Kokku muud tulud 9 909 133 000 0 133 000 105 050 79,0 114 959 100 096 87,1
4.    Tulud üldfondist 47 940 2 905 200 0 2 905 200 2 905 200 100,0 2 953 140 2 991 802 101,3
        Asutuse arengufond 54 497 0 0 0 18 802 *** 73 299 51 006 69,6
        Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -18 802 *** -18 802 -18 802 100,0
Tegevustulud kokku 302 940 4 188 967 258 4 189 225 4 341 150 103,6 4 644 090 4 441 534 95,6
    
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 133 800 1 845 968 258 1 980 026 2 039 339 1 901 658 93,2 137 681  
   1.1. Palgakulud 100 000 1 379 647 193 1 479 840 1 524 170 1 424 054 93,4 100 116  
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 455 284 64 488 347 502 976 466 340 92,7 36 636  
   1.3. Töötuskindlustus 800 11 037 2 11 839 12 193 11 264 92,4 929  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 *** 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 60 000 0 60 000 61 928 65 373 105,6 -3 445  
3. Kantselei- ja majanduskulud 94 814 190 000 0 284 814 290 918 95 667 32,9 195 251  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 2 000 0 2 000 2 064 7 018 340,0 -4 954  
5. IT kulud 5 000 59 000 0 64 000 65 895 72 285 109,7 -6 390  
5.1. IT kulud 5 000 35 000 0 40 000 41 124 31 535 76,7 9 590  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 24 000 0 24 000 24 771 40 750 164,5 -15 979  
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 3 096 1 043 33,7 2 053  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 4 000 10 000 0 14 000 14 321 15 114 105,5 -793  
8. Investeeringud põhivarasse 0 13 000 0 13 000 13 418 81 480 607,3 -68 062  
9. Muud tegevuskulud 0 45 000 0 45 000 46 446 36 759 79,1 9 686  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 45 000 0 45 000 46 446 36 759 79,1 9 686  
10. Ruumide kulud 15 000 881 076 0 896 076 924 382 974 233 105,4 -49 851  
10.1. Ruumide kulud 15 000 9 500 0 24 500 24 805 54 217 218,6 -29 412  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 871 576 0 871 576 899 577 920 015 102,3 -20 439  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 29 923 0 29 923 30 885 20 167 65,3 10 718  
Tegevuskulud kokku 252 614 3 138 967 258 3 391 839 3 492 692 3 270 797 93,6 221 895  
Üleülikoolilised tegevusprojektid                  
Trükised ja elektroonilised andmebaasid 50 325 1 050 000 0 1 100 325 1 151 397 1 170 737 101,7 -19 339  
Tegevuskulud kokku 302 940 4 188 967 258 4 492 164 4 644 090 4 441 534 95,6 202 556