3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid : 57 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 49,35
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -195 859 722 366 268 500 990 866 990 866 100,0 795 007 778 670 97,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 19 642 0 19 642 39 283 200,0 39 283 39 283 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 000 0 1 000 5 023 502,3 5 023 5 023 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 23 300 0 23 300 24 305 104,3 24 305 24 305 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 106 861 *** 106 861 78 378 73,3
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 21 717 *** 21 717 1 520 7,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest -195 859 766 308 268 500 1 034 808 1 188 055 114,8 992 195 927 179 93,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 2 493 116 600 0 116 600 116 600 100,0 119 093 119 093 100,0
2.2. Baasfinantseerimine -1 017 74 082 0 74 082 74 082 100,0 73 065 29 595 40,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 6 365 105 768 0 105 768 105 768 100,0 112 133 99 627 88,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 2 810 385 000 0 385 000 304 909 79,2 307 719 301 491 98,0
2.4.2. Välistoetused -2 558 0 0 0 0 *** -2 558 -2 558 100,0
2.4.3. Tõukefondid 7 047 0 0 0 2 177 *** 9 224 9 224 100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 15 140 681 450 0 681 450 603 536 88,6 618 676 556 472 89,9
3.   Muud tulud 3 321 29 000 0 29 000 15 899 54,8 19 220 7 340 38,2
      Eraldis valdkonna arengufondi 0 -24 732 0 -24 732 -11 073 44,8 -11 073 -11 073 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -809 *** -809 -809 100,0
      Instituudi arengufondid -1 251 0 0 0 809 *** -442 176 -39,8
Tegevustulud kokku -178 649 1 452 026 268 500 1 720 526 1 796 417 104,4 1 617 767 1 479 285 91,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -37 330 1 310 717 172 000 1 445 387 1 510 789 1 238 724 82,0 272 064  
   1.1. Palgakulud -27 900 976 321 128 550 1 076 971 1 125 706 901 686 80,1 224 020  
   1.2. Sotsiaalmaksud -9 207 322 186 42 422 355 400 371 483 297 234 80,0 74 249  
   1.3. Töötuskindlustus -223 7 811 1 028 8 616 9 006 7 205 80,0 1 801  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 4 400 0 4 400 4 594 32 600 709,6 -28 006  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 42 264 0 42 264 44 128 23 921 54,2 20 208  
3. Kantselei- ja majanduskulud -141 319 28 550 96 500 -16 269 -10 753 92 680 -861,9 -103 433  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 10 000 0 10 000 10 441 48 707 466,5 -38 266  
5. IT kulud 0 900 0 900 940 14 395 1531,9 -13 455  
5.1. IT kulud 0 900 0 900 940 13 740 1462,2 -12 801  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 655 *** -655  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 11 934 0,0 -11 934  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 500 0 1 500 1 566 18 567 1185,5 -17 001  
8. Investeeringud põhivarasse 0 6 200 0 6 200 6 473 0 0,0 6 473  
9. Muud tegevuskulud 0 200 0 200 209 2 879 1378,9 -2 671  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 1 322 0,0 -1 322  
9.2. Muud tegevuskulud 0 200 0 200 209 1 558 745,9 -1 349  
10. Ruumide kulud 0 900 0 900 940 9 383 998,5 -8 443  
10.1. Ruumide kulud 0 900 0 900 940 2 183 232,3 -1 243  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 7 200 0,0 -7 200  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 50 794 0 50 794 53 034 18 095 34,1 34 939  
Tegevuskulud kokku -178 649 1 452 026 268 500 1 541 876 1 617 767 1 479 285 91,4 138 482