3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond
ST - Hambaarstiteaduste instituut
Töötajaid : 29 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 19,20
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 107 584 578 955 42 253 621 208 621 208 100,0 728 792 605 690 83,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 19 642 0 19 642 9 821 50,0 9 821 9 821 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 4 275 *** 4 275 4 275 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 1 200 *** 1 200 1 200 100,0
1.4. Residentide koolitus 0 10 500 0 10 500 10 440 99,4 10 440 10 440 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 1 760 0 1 760 0 0,0 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused -2 545 0 0 0 25 787 *** 23 243 16 648 71,6
1.5.3. Tõukefondid -2 277 0 0 0 4 037 *** 1 760 1 760 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 102 762 610 857 42 253 653 110 676 768 103,6 779 530 649 834 83,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 8 524 14 324 0 14 324 14 324 100,0 22 848 10 451 45,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 8 524 14 324 0 14 324 14 324 100,0 22 848 10 451 45,7
3.   Muud tulud 4 221 1 000 0 1 000 0 0,0 4 221 471 11,2
      Eraldis valdkonna arengufondi 0 -30 0 -30 -36 120,0 -36 -36 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Instituudi arengufondid 19 467 0 0 0 0 *** 19 467 -1 452 -7,5
Tegevustulud kokku 134 975 626 151 42 253 668 404 691 056 103,4 826 031 659 267 79,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 30 160 503 510 37 753 571 423 589 767 584 282 99,1 5 485  
   1.1. Palgakulud 20 000 375 000 28 216 423 216 436 881 435 717 99,7 1 165  
   1.2. Sotsiaalmaksud 6 600 123 750 9 311 139 661 144 171 143 330 99,4 840  
   1.3. Töötuskindlustus 160 3 000 226 3 386 3 495 3 475 99,4 20  
   1.4. Sihtstipendiumid 3 400 1 760 0 5 160 5 220 1 760 33,7 3 460  
2. Koolitus ja lähetused 8 500 17 500 0 26 000 26 593 26 272 98,8 321  
3. Kantselei- ja majanduskulud 37 315 48 074 4 500 89 889 91 671 16 342 17,8 75 329  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 5 000 22 500 0 27 500 28 263 17 172 60,8 11 091  
5. IT kulud 6 000 3 800 0 9 800 9 929 18 804 189,4 -8 875  
5.1. IT kulud 6 000 0 0 6 000 6 000 13 737 229,0 -7 737  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 800 0 3 800 3 929 5 067 129,0 -1 138  
6. Transpordikulud 0 2 200 0 2 200 2 275 7 0,3 2 268  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 500 1 200 0 3 700 3 741 647 17,3 3 094  
8. Investeeringud põhivarasse 44 000 25 047 0 69 047 69 896 0 0,0 69 896  
9. Muud tegevuskulud 0 1 700 0 1 700 1 758 -6 760 -384,6 8 517  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -7 855 0,0 7 855  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 700 0 1 700 1 758 1 095 62,3 662  
10. Ruumide kulud 1 500 500 0 2 000 2 017 553 27,4 1 464  
10.1. Ruumide kulud 1 500 500 0 2 000 2 017 553 27,4 1 464  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 120 0 120 124 1 949 1571,0 -1 825  
Tegevuskulud kokku 134 975 626 151 42 253 803 379 826 031 659 267 79,8 166 764