3.1.2. Sotsiaalteaduste valdkond
 
Töötajaid : 557 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 452,15
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 2 149 016 9 977 641 379 267 10 356 908 10 356 908 100,0 12 505 924 10 566 204 84,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 245 520 0 245 520 206 237 84,0 206 237 206 237 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 150 000 -8 500 1 141 500 1 313 229 115,0 1 313 229 1 313 229 100,0
1.3. Täiendusõpe 481 035 1 050 000 1 000 1 051 000 1 325 528 126,1 1 806 563 1 577 826 87,3
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 264 179 263 000 500 000 763 000 1 196 175 156,8 1 460 355 935 615 64,1
1.5.2. Välistoetused 144 009 663 448 10 000 673 448 1 049 397 155,8 1 193 406 504 556 42,3
1.5.3. Tõukefondid -535 284 1 959 570 288 740 2 248 310 1 844 496 82,0 1 309 212 2 104 561 160,8
Kokku tulud õppetegevusest 2 502 955 15 309 179 1 170 507 16 479 686 17 291 971 104,9 19 794 926 17 208 228 86,9
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 298 207 939 849 0 939 849 923 560 98,3 1 221 767 1 164 186 95,3
2.2. Baasfinantseerimine 332 580 954 339 760 369 1 714 708 1 714 708 100,0 2 047 288 1 525 102 74,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 75 380 413 295 332 755 746 050 804 133 107,8 879 513 707 777 80,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 107 749 138 000 -25 000 113 000 194 610 172,2 302 358 224 882 74,4
2.4.2. Välistoetused 181 221 845 500 20 000 865 500 3 046 968 352,0 3 228 189 1 685 845 52,2
2.4.3. Tõukefondid -150 524 440 700 0 440 700 485 436 110,2 334 912 423 948 126,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 344 500 890 000 -15 000 875 000 768 417 87,8 1 112 917 571 204 51,3
2.5.2. Välislepingud 57 404 187 900 0 187 900 96 493 51,4 153 897 87 484 56,8
Kokku tulud teadustegevusest 1 246 516 4 809 583 1 073 124 5 882 707 8 034 323 136,6 9 280 839 6 390 428 68,9
3.   Muud tulud 263 184 249 875 1 000 250 875 337 809 134,7 600 993 346 881 57,7
6.   Valdkonna arengufond 81 339 0 93 437 93 437 110 430 118,2 191 769 18 929 9,9
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -93 437 -93 437 -112 274 120,2 -112 274 -112 274 100,0
6.   Instituutide arengufondid 690 992 0 300 596 300 596 458 199 152,4 1 149 191 421 535 36,7
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 -300 596 -300 596 -458 199 152,4 -458 199 -458 199 100,0
Tegevustulud kokku 4 784 986 20 368 637 2 244 630 22 613 267 25 662 260 113,5 30 447 246 23 815 529 78,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 671 700 14 319 544 1 967 982 16 959 226 20 833 943 17 181 477 82,5 3 652 466  
1.1. Palgakulud 500 000 9 411 946 1 616 549 11 528 495 14 220 032 11 663 775 82,0 2 556 257  
1.2. Sotsiaalmaksud 164 500 3 105 942 533 461 3 803 903 4 692 110 3 773 243 80,4 918 868  
1.3. Töötuskindlustus 4 200 75 296 12 932 92 428 113 960 91 231 80,1 22 729  
1.4. Sihtstipendiumid 3 000 970 000 -194 960 778 040 887 010 912 708 102,9 -25 698  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 756 360 0 756 360 920 831 740 520 80,4 180 311  
2. Koolitus ja lähetused 0 585 742 75 758 661 500 852 693 741 368 86,9 111 325  
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 981 786 1 600 000 -34 860 5 546 926 3 656 745 1 450 128 39,7 2 206 617  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 21 000 453 000 102 000 576 000 696 154 535 140 76,9 161 013  
5. IT kulud 5 000 327 000 104 320 436 320 504 753 364 801 72,3 139 951  
5.1. IT kulud 5 000 175 000 104 000 284 000 318 516 204 130 64,1 114 386  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 152 000 320 152 320 186 237 160 672 86,3 25 565  
6. Transpordikulud 0 80 000 4 600 84 600 98 311 87 842 89,4 10 468  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 12 000 333 995 32 505 378 500 479 564 486 749 101,5 -7 185  
8. Investeeringud põhivarasse 90 000 250 408 -65 408 275 000 288 096 319 357 110,9 -31 261  
9. Muud tegevuskulud 3 500 46 000 -5 500 44 000 56 437 -4 626 -8,2 61 063  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 2 000 20 000 -5 500 16 500 23 105 -56 306 -243,7 79 411  
9.2. Muud tegevuskulud 1 500 26 000 0 27 500 33 332 51 680 155,0 -18 348  
10. Ruumide kulud 0 1 508 905 23 045 1 531 950 1 798 053 1 551 674 86,3 246 379  
10.1. Ruumide kulud 0 408 086 24 064 432 150 496 142 482 385 97,2 13 757  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 100 819 -1 019 1 099 800 1 301 912 1 069 289 82,1 232 622  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 864 043 40 188 904 231 1 182 498 1 101 617 93,2 80 881  
Tegevuskulud kokku 4 784 986 20 368 637 2 244 630 27 398 253 30 447 246 23 815 529 78,2 6 631 717