3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid : 30 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 28,95
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 522 357 680 500 71 829 752 329 752 329 100,0 1 274 686 755 719 59,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 500 0 500 1 139 227,8 1 139 1 139 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -38 571 381 000 0 381 000 303 578 79,7 265 007 326 143 123,1
Kokku tulud õppetegevusest 483 786 1 062 000 71 829 1 133 829 1 057 046 93,2 1 540 831 1 083 001 70,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 192 705 0 319 336 319 336 319 336 100,0 512 041 466 584 91,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välistoetused 51 119 0 0 0 0 *** 51 119 0 0,0
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 243 824 0 319 336 319 336 319 336 100,0 563 160 466 584 82,9
3.   Muud tulud 828 0 0 0 0 *** 828 0 0,0
6.   Valdkonna arengufond 81 339 93 437 0 93 437 110 430 118,2 191 769 18 929 9,9
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 -18 288 0 -18 288 -20 840 114,0 -20 840 -20 840 100,0
Tegevustulud kokku 809 777 1 137 149 391 165 1 528 314 1 465 971 95,9 2 275 748 1 547 674 68,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 047 777 412 025 1 459 802 1 400 254 1 334 345 95,3 65 909  
1.1. Palgakulud 0 530 476 241 452 771 928 740 440 590 993 79,8 149 447  
1.2. Sotsiaalmaksud 0 175 057 79 679 254 736 244 345 194 855 79,7 49 490  
1.3. Töötuskindlustus 0 4 244 1 932 6 175 5 924 4 724 79,7 1 200  
1.4. Sihtstipendiumid 0 338 000 88 962 426 962 409 546 543 773 132,8 -134 228  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 18 500 0 18 500 17 745 30 621 172,6 -12 876  
3. Kantselei- ja majanduskulud 786 777 12 500 -20 860 778 417 778 758 76 700 9,8 702 058  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 15 000 0 0 15 000 15 000 19 688 131,3 -4 688  
5. IT kulud 5 000 3 820 0 8 820 8 664 7 922 91,4 742  
5.1. IT kulud 5 000 2 500 0 7 500 7 398 6 373 86,1 1 025  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 320 0 1 320 1 266 1 550 122,4 -284  
6. Transpordikulud 0 1 500 0 1 500 1 439 2 996 208,2 -1 557  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 000 7 500 0 9 500 9 194 34 530 375,6 -25 336  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 1 000 0 0 1 000 1 000 -5 571 -557,1 6 571  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -10 467 0,0 10 467  
9.2. Muud tegevuskulud 1 000 0 0 1 000 1 000 4 897 489,7 -3 897  
10. Ruumide kulud 0 24 500 0 24 500 23 501 25 373 108,0 -1 872  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 959 2 640 275,2 -1 681  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 23 500 0 23 500 22 541 22 733 100,9 -192  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 21 052   21 052 20 193 21 068 104,3 -875  
Tegevuskulud kokku 809 777 1 137 149 391 165 2 338 091 2 275 748 1 547 674 68,0 728 074