3.4.9. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TI - Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut
Töötajaid : 149 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 129,3  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 122 972 660 216 31 753 691 969 691 969 100,0 814 942 601 790 73,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 68 746 0 68 746 87 405 127,1 87 405 87 405 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 100 60 000 0 60 000 119 119 198,5 119 219 119 219 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 2 000 0 2 000 7 720 386,0 7 720 7 921 102,6
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 67 364 48 000 0 48 000 120 856 251,8 188 220 88 412 47,0
1.5.2. Välistoetused -4 598 27 000 0 27 000 47 999 177,8 43 402 61 030 140,6
1.5.3. Tõukefondid -31 115 138 000 0 138 000 57 213 41,5 26 099 51 750 198,3
Kokku tulud õppetegevusest 154 724 1 003 962 31 753 1 035 715 1 132 283 109,3 1 287 007 1 017 526 79,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 188 889 903 504 0 903 504 903 505 100,0 1 092 394 1 083 806 99,2
2.2. Baasfinantseerimine 276 908 774 887 145 899 920 786 920 786 100,0 1 197 693 714 919 59,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 128 908 1 492 768 0 1 492 768 1 492 768 100,0 1 621 676 1 267 060 78,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused -44 104 50 000 0 50 000 249 634 499,3 205 530 158 769 77,2
2.4.2. Välistoetused 1 758 325 785 000 0 785 000 2 139 740 272,6 3 898 065 2 352 516 60,4
2.4.3. Tõukefondid -222 369 1 202 000 0 1 202 000 1 117 758 93,0 895 389 1 441 538 161,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -759 810 1 200 000 0 1 200 000 1 564 371 130,4 804 561 1 242 581 154,4
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 14 775 *** 14 775 25 901 175,3
Kokku tulud teadustegevusest 1 326 746 6 408 158 145 899 6 554 057 8 403 337 128,2 9 730 083 8 287 089 85,2
3.    Muud tulud 337 002 240 000 0 240 000 402 525 167,7 739 527 213 316 28,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -40 200 0 -40 200 -87 633 218,0 -87 633 -87 633 100,0
      Instituudi arengufond 419 686 202 525 0 202 525 512 962 253,3 932 649 353 612 37,9
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -202 525 0 -202 525 -512 962 253,3 -512 962 -512 962 100,0
Tulud kokku 2 238 158 7 611 920 177 652 7 789 572 9 850 512 126,5 12 088 670 9 270 948 76,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 368 000 3 373 461 177 652 3 919 113 4 858 655 5 423 707 111,6 -565 052  
   1.1. Palgakulud 200 000 1 938 924 42 416 2 181 341 2 705 557 3 423 418 126,5 -717 861  
   1.2. Sotsiaalmaksud 66 000 639 845 13 997 719 842 892 834 1 118 306 125,3 -225 472  
   1.3. Töötuskindlustus 2 000 15 511 339 17 851 22 044 27 097 122,9 -5 053  
   1.4. Sihtstipendiumid 100 000 500 000 120 899 720 899 885 174 571 086 64,5 314 088  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 279 180 0 279 180 353 045 283 800 80,4 69 245  
2. Koolitus ja lähetused 0 195 000 0 195 000 246 592 272 684 110,6 -26 092  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 668 158 2 400 000 0 4 068 158 4 703 142 1 622 113 34,5 3 081 029  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 30 000 0 30 000 37 937 49 976 131,7 -12 039  
5. IT kulud 0 160 000 0 160 000 202 332 196 800 97,3 5 532  
5.1. IT kulud 0 128 000 0 128 000 161 866 161 723 99,9 143  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 32 000 0 32 000 40 466 35 077 86,7 5 390  
6. Transpordikulud 0 15 000 0 15 000 18 969 16 661 87,8 2 308  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 55 000 0 55 000 69 552 54 302 78,1 15 250  
8. Investeeringud põhivarasse 200 000 550 000 0 750 000 895 517 502 290 56,1 393 227  
9. Muud tegevuskulud 2 000 20 000 0 22 000 27 292 4 484 16,4 22 807  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 2 000 0 0 2 000 2 000 -2 592 -129,6 4 592  
9.2. Muud tegevuskulud 0 20 000 0 20 000 25 292 7 076 28,0 18 215  
10. Ruumide kulud 0 349 401 0 349 401 441 845 382 212 86,5 59 633  
10.1. Ruumide kulud 0 17 000 0 17 000 21 498 76 832 357,4 -55 334  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 332 401 0 332 401 420 347 305 381 72,6 114 966  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 464 058 0 464 058 586 837 745 719 127,1 -158 882  
Tegevuskulud kokku 2 238 158 7 611 920 177 652 10 027 730 12 088 670 9 270 948 76,7 2 817 722