3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu Ülikooli Tartu observatoorium
Töötajaid : 93 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 73,2  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -5 796 104 590 5 616 110 206 110 206 100,0 104 410 70 384 67,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 26 516 90,0 26 516 26 516 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 000 0 1 000 820 82,0 820 820 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest -5 796 135 052 5 616 140 668 137 542 97,8 131 746 97 720 74,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused -25 373 563 363 0 563 363 563 364 100,0 537 990 482 217 89,6
2.2. Baasfinantseerimine 154 821 435 057 -28 015 407 042 407 042 100,0 561 863 357 750 63,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 28 723 224 890 0 224 890 222 390 98,9 251 113 221 006 88,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 251 240 000 0 240 000 282 442 117,7 282 693 40 783 14,4
2.4.2. Välistoetused 631 930 600 000 0 600 000 425 576 70,9 1 057 506 532 460 50,4
2.4.3. Tõukefondid -145 314 420 000 0 420 000 406 867 96,9 261 553 534 187 204,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 5 202 105 000 0 105 000 461 195 439,2 466 397 559 479 120,0
2.5.2. Välislepingud -83 744 130 000 0 130 000 78 552 60,4 -5 193 108 667 -2092,8
Kokku tulud teadustegevusest 566 495 2 718 310 -28 015 2 690 295 2 847 428 105,8 3 413 922 2 836 551 83,1
3.    Muud tulud 35 148 80 000 0 80 000 18 674 23,3 53 823 47 818 88,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -2 803 *** -2 803 -2 803 100,0
      Instituudi arengufond 143 261 38 489 0 38 489 212 802 552,9 356 064 240 486 67,5
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -38 489 0 -38 489 -212 802 552,9 -212 802 -212 802 100,0
Tulud kokku 739 108 2 933 362 -22 399 2 910 963 3 000 841 103,1 3 739 949 3 006 970 80,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 134 000 2 164 262 -22 399 2 275 863 2 341 995 2 009 283 85,8 332 712  
   1.1. Palgakulud 100 000 1 574 247 -23 385 1 650 862 1 698 746 1 399 197 82,4 299 548  
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 519 501 -7 717 544 784 560 586 450 310 80,3 110 276  
   1.3. Töötuskindlustus 1 000 12 594 -187 13 407 13 790 10 875 78,9 2 915  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 50 000 8 890 58 890 60 708 78 280 128,9 -17 572  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 7 920 0 7 920 8 165 70 620 865,0 -62 455  
2. Koolitus ja lähetused 0 140 000 0 140 000 144 323 142 568 98,8 1 755  
3. Kantselei- ja majanduskulud 605 108 245 000 0 850 108 857 673 477 383 55,7 380 290  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 21 000 0 21 000 21 648 7 138 33,0 14 511  
5. IT kulud 0 77 000 0 77 000 79 377 67 215 84,7 12 162  
5.1. IT kulud 0 60 000 0 60 000 61 853 49 102 79,4 12 751  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 17 000 0 17 000 17 525 18 114 103,4 -589  
6. Transpordikulud 0 15 000 0 15 000 15 463 16 249 105,1 -785  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 34 000 0 34 000 35 050 43 230 123,3 -8 180  
8. Investeeringud põhivarasse 0 50 000 0 50 000 51 544 30 703 59,6 20 841  
9. Muud tegevuskulud 0 40 000 0 40 000 41 235 58 382 141,6 -17 147  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 1 155 *** -1 155  
9.2. Muud tegevuskulud 0 40 000 0 40 000 41 235 57 227 138,8 -15 992  
10. Ruumide kulud 0 126 000 0 126 000 129 890 109 784 84,5 20 107  
10.1. Ruumide kulud 0 125 000 0 125 000 128 859 107 784 83,6 21 075  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 000 0 1 000 1 031 2 000 194,0 -969  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 21 100 0 21 100 21 751 45 036 207,0 -23 285  
Tegevuskulud kokku 739 108 2 933 362 -22 399 3 650 071 3 739 949 3 006 970 80,4 732 979