4.5. Tartu Ülikooli Teaduskool
Töötajaid : 10 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 9,35  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
    1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 0 0 28 000 28 000 28 000 100,0 28 000 5 334 19,1
1.3. Täiendusõpe 0 27 000 0 27 000 31 720 117,5 31 720 31 720 100,0
    1.5. Õppetegevuse toetused                  
   1.5.1. Siseriiklikud toetused 56 608 682 0 608 682 802 580 131,9 802 636 799 341 99,6
   1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 56 635 682 28 000 663 682 862 300 129,9 862 356 836 395 97,0
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välistoetused 400 0 0 0 0 *** 400 0 0,0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 400 0 0 0 0 *** 400 0 0,0
3.    Muud tulud 1 195 5 000 0 5 000 8 616 172,3 9 811 200 2,0
4.    Tulud üldfondist 116 194 93 600 0 93 600 93 600 100,0 209 794 76 866 36,6
        Asutuse arengufond 658 0 0 0 360 *** 1 018 114 11,2
        Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -360 *** -360 -360 100,0
Tegevustulud kokku 118 503 734 282 28 000 762 282 964 516 126,5 1 083 019 913 215 84,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 357 937 0 357 937 440 121 478 146 108,6 -38 024  
   1.1. Palgakulud 0 245 095 0 245 095 301 370 328 260 108,9 -26 890  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 80 881 0 80 881 99 452 107 785 108,4 -8 333  
   1.3. Töötuskindlustus 0 1 961 0 1 961 2 411 2 613 108,4 -202  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 30 000 0 30 000 36 888 39 488 107,0 -2 600  
2. Koolitus ja lähetused 0 36 000 0 36 000 44 266 22 360 50,5 21 906  
3. Kantselei- ja majanduskulud 118 503 90 000 28 000 236 503 290 805 120 651 41,5 170 154  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 100 000 0 100 000 122 961 154 953 126,0 -31 993  
5. IT kulud 0 4 001 0 4 001 4 920 32 066 651,8 -27 146  
5.1. IT kulud 0 2 001 0 2 001 2 460 29 909 1215,6 -27 448  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 2 459 2 158 87,7 302  
6. Transpordikulud 0 50 000 0 50 000 61 480 19 783 32,2 41 697  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 50 000 0 50 000 61 480 60 137 97,8 1 343  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 25 000 0 25 000 30 740 4 757 15,5 25 983  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 2 000 0 2 000 2 459 0 0,0 2 459  
9.2. Muud tegevuskulud 0 23 000 0 23 000 28 281 4 757 16,8 23 524  
10. Ruumide kulud 0 17 344 0 17 344 21 327 16 195 75,9 5 132  
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 2 459 535 21,8 1 924  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 15 344 0 15 344 18 868 15 660 83,0 3 208  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 4 000 0 4 000 4 918 4 166 84,7 752  
Tegevuskulud kokku 118 503 734 282 28 000 880 785 1 083 019 913 215 84,3 169 804