TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid : 408 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 384,08  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 0 0 283 800 283 800 283 800 100,0 283 800 100 799 35,5
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 72 969 230 000 0 230 000 294 343 128,0 367 312 301 868 82,2
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 1 340 396 1 819 100 0 1 819 100 2 011 253 110,6 3 351 649 1 882 138 56,2
1.5.2. Välistoetused -596 10 000 0 10 000 15 888 158,9 15 293 14 135 92,4
1.5.3. Tõukefondid -713 802 1 911 924 0 1 911 924 1 852 666 96,9 1 138 864 1 597 094 140,2
Kokku tulud õppetegevusest 698 968 3 971 024 283 800 4 254 824 4 457 951 104,8 5 156 918 3 896 034 75,5
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 173 217 0 300 500 300 500 300 500 100,0 473 717 376 473 79,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 60 3 000 0 3 000 57 992 1933,1 58 052 15 425 26,6
2.4.2. Välistoetused -17 036 17 000 0 17 000 35 665 209,8 18 629 27 395 147,1
2.4.3. Tõukefondid -17 934 103 300 0 103 300 92 186 89,2 74 251 131 049 176,5
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud           ***      
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 49 940 70 000 0 70 000 64 037 91,5 113 977 61 456 53,9
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 188 246 193 300 300 500 493 800 550 380 111,5 738 626 611 799 82,8
3.    Muud tulud 204 043 10 816 562 0 10 816 562 10 430 912 96,4 10 634 955 10 360 426 97,4
4.    Tulud üldfondist 696 781 8 937 140 186 276 9 123 416 9 123 416 100,0 9 820 197 8 742 930 89,0
Tegevustulud kokku 1 788 037 23 918 026 770 576 24 688 602 24 562 658 99,5 26 350 696 23 611 189 89,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 247 360 8 695 991 80 000 9 023 351 9 335 846 8 666 968 92,8 668 879  
   1.1. Palgakulud 147 474 6 448 423 59 791 6 655 688 6 883 954 6 438 872 93,5 445 082  
   1.2. Sotsiaalmaksud 48 666 2 127 980 19 731 2 196 377 2 271 705 2 093 475 92,2 178 229  
   1.3. Töötuskindlustus 1 220 51 587 478 53 286 55 112 50 626 91,9 4 486  
   1.4. Sihtstipendiumid 50 000 68 000 0 118 000 125 075 83 994 67,2 41 081  
2. Koolitus ja lähetused 5 000 280 008 67 500 352 508 349 500 236 042 67,5 113 458  
3. Kantselei- ja majanduskulud 266 545 559 357 470 076 1 295 978 1 341 490 815 550 60,8 525 940  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 20 000 120 340 0 140 340 158 416 143 418 90,5 14 998  
5. IT kulud 9 000 185 661 0 194 661 196 314 277 134 141,2 -80 820  
5.1. IT kulud 9 000 96 118 0 105 118 106 513 195 379 183,4 -88 866  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 89 543 0 89 543 89 801 81 755 91,0 8 046  
6. Transpordikulud 0 109 650 0 109 650 107 940 72 553 67,2 35 387  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 12 000 152 840 30 000 194 840 189 021 199 901 105,8 -10 880  
8. Investeeringud põhivarasse 0 25 000 0 25 000 24 051 0 0,0 24 051  
9. Muud tegevuskulud 3 500 257 350 113 000 373 850 361 503 338 136 93,5 23 367  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -16 758 0,0 16 758  
9.2. Muud tegevuskulud 3 500 257 350 113 000 373 850 361 503 354 894 98,2 6 609  
10. Ruumide kulud 0 855 745 0 855 745 862 326 803 417 93,2 58 909  
10.1. Ruumide kulud 0 44 560 0 44 560 44 686 69 597 155,7 -24 912  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 811 185 0 811 185 817 640 733 819 89,7 83 821  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 198 039 0 198 039 194 417 214 911 110,5 -20 494  
Tegevuskulud kokku 563 405 11 439 981 760 576 12 763 963 13 120 824 11 768 029 89,7 1 352 795  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Väliskoostöölepingud 17 422 22 950 0 40 372 40 372 22 895 56,7 17 477  
Avalike ürituste korraldamine 2 115 000 0 115 002 115 002 112 004 97,4 2 998  
Rahvusvaheline turundus ja reklaam 1 988 80 000 0 81 988 81 988 82 472 100,6 -484  
Universitas Tartuensis trükk ja levi 4 617 63 000 0 67 617 67 617 63 233 93,5 4 384  
Kommunikatsioonitegevus 13 242 30 000 0 43 242 43 242 30 868 71,4 12 374  
Turundustegevus 309 165 000 0 165 309 165 309 129 995 78,6 35 314  
Toetused 34 678 23 500 0 58 178 58 178 28 521 49,0 29 657  
Erasmus+ programmi toetused 197 921 180 000 0 377 921 413 910 209 214 50,5 204 697  
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 5 746 9 000 0 14 746 14 746 4 644 31,5 10 102  
Personaliotsing 3 047 20 000 0 23 047 23 047 23 464 101,8 -417  
Kesksed koolitusprogrammid 20 800 110 000 0 130 800 130 800 122 789 93,9 8 012  
Õppelaenude kustutamine 16 807 47 154 0 63 961 64 291 44 607 69,4 19 683  
Auditeerimiskulud 5 185 12 000 0 17 185 17 185 15 715 91,4 1 470  
Intellektuaalomandi kaitse 18 401 75 000 10 000 103 401 103 401 108 719 105,1 -5 318  
Sihtstipendiumid ja toetused 365 625 2 759 286 0 3 124 911 3 157 505 2 588 403 82,0 569 102  
Üliõpilaste vastuvõtukulud 15 856 13 000 0 28 856 28 856 26 820 92,9 2 036  
Akadeemiline test 0 27 000 0 27 000 27 000 26 731 99,0 269  
Välisüliõpilaste majutuskulud 4 656 38 000 0 42 656 42 656 36 072 84,6 6 584  
Valve ja turvateenus 118 924 459 0 924 577 902 514 914 726 101,4 -12 212  
Tuleohutus ja keskkonnakaitse 1 030 51 000 0 52 030 53 475 50 543 94,5 2 932  
Vesi ja kanalisatsioon 13 599 78 945 0 92 545 90 967 76 797 84,4 14 171  
Kaugjahutus 0 43 110 0 43 110 35 285 36 092 102,3 -807  
Puhastus ja korrashoid 8 342 1 686 455 0 1 694 797 1 592 223 1 605 524 100,8 -13 301  
Maamaks 4 653 10 000 0 14 653 16 736 16 393 97,9 343  
Hooldusremont 116 062 809 715 0 925 777 971 326 904 549 93,1 66 777  
Hoonete ja varakindlustus 14 458 35 000 0 49 458 29 967 28 758 96,0 1 209  
Küte -4 597 1 311 769 0 1 307 172 1 186 287 1 191 874 100,5 -5 587  
Elekter -21 017 2 156 569 0 2 135 552 1 872 091 1 882 852 100,6 -10 760  
Insenerivõrkude remont ja hooldus 56 712 510 000 0 566 712 492 950 492 950 100,0 0  
Jäätmekäitlus 1 522 17 126 0 18 648 28 704 30 624 106,7 -1 919  
Riidehoiuteenus 6 749 89 195 0 95 944 96 729 93 328 96,5 3 401  
Rendikulud -4 872 97 812 0 92 940 92 940 97 812 105,2 -4 872  
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus 48 993 98 500 0 147 493 147 493 147 461 100,0 32  
Infosüsteemid 78 443 350 440 0 428 883 428 883 289 826 67,6 139 057  
Infotehnoloogia  178 137 418 060 0 596 197 596 197 305 888 51,3 290 309  
Kulud kokku 1 788 037 23 918 026 770 576 26 476 639 26 350 696 23 611 189 89,6 2 739 507