3.2.7. Sotsiaalteaduste valdkond
UH - Ühiskonnateaduste instituut
Töötajaid : 65 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 52,60  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -309 225 1 118 369 33 000 1 151 369 1 151 369 100,0 842 144 978 517 116,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 58 925 0 58 925 68 746 116,7 68 746 68 746 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 55 000 0 55 000 52 468 95,4 52 468 52 468 100,0
1.3. Täiendusõpe 977 30 000 0 30 000 15 407 51,4 16 384 15 232 93,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 10 000 0 10 000 59 640 596,4 59 640 6 631 11,1
1.5.2. Välistoetused 5 213 22 448 0 22 448 24 507 109,2 29 720 21 495 72,3
1.5.3. Tõukefondid 584 5 000 0 5 000 1 172 23,4 1 756 1 756 100,0
Kokku tulud õppetegevusest -302 451 1 299 742 33 000 1 332 742 1 373 308 103,0 1 070 858 1 144 845 106,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 44 240 122 375 0 122 375 122 375 100,0 166 615 166 875 100,2
2.2. Baasfinantseerimine 33 910 146 143 54 201 200 344 200 344 100,0 234 254 178 160 76,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 12 975 284 000 0 284 000 299 200 105,4 312 175 269 883 86,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 55 484 105 000 0 105 000 76 555 72,9 132 039 121 597 92,1
2.4.2. Välistoetused -70 559 65 000 0 65 000 320 807 493,5 250 248 111 837 44,7
2.4.3. Tõukefondid -35 205 90 500 0 90 500 83 280 92,0 48 075 62 695 130,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -15 174 95 000 0 95 000 172 921 182,0 157 747 151 497 96,0
2.5.2. Välislepingud 50 545 5 000 0 5 000 0 0,0 50 545 18 174 36,0
Kokku tulud teadustegevusest 76 217 913 018 54 201 967 219 1 275 481 131,9 1 351 697 1 080 719 80,0
3.   Muud tulud 31 002 98 875 0 98 875 106 189 107,4 137 191 111 818 81,5
6.   Instituudi arengufondid 60 142 36 794 0 36 794 53 579 145,6 113 721 33 175 29,2
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 -36 794 0 -36 794 -53 579 145,6 -53 579 -53 579 100,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -9 198 0 -9 198 -14 455 157,1 -14 455 -14 455 100,0
Tegevustulud kokku -135 089 2 302 437 87 201 2 389 638 2 740 523 114,7 2 605 434 2 302 523 88,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 680 822 44 201 1 725 023 1 978 319 1 769 534 89,4 208 785  
   1.1. Palgakulud 0 1 127 673 8 221 1 135 894 1 302 684 1 199 578 92,1 103 107  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 372 132 2 713 374 845 429 886 383 720 89,3 46 166  
   1.3. Töötuskindlustus 0 9 021 66 9 087 10 421 9 254 88,8 1 168  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 25 000 33 201 58 201 66 747 45 643 68,4 21 104  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 146 996 0 146 996 168 580 131 340 77,9 37 240  
2. Koolitus ja lähetused 0 70 000 0 70 000 80 279 62 882 78,3 17 396  
3. Kantselei- ja majanduskulud -135 089 115 000 43 000 22 911 46 111 109 579 237,6 -63 469  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 112 000 0 112 000 128 446 51 054 39,7 77 391  
5. IT kulud 0 40 000 0 40 000 45 873 47 921 104,5 -2 047  
5.1. IT kulud 0 17 000 0 17 000 19 496 22 590 115,9 -3 093  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 23 000 0 23 000 26 377 25 331 96,0 1 046  
6. Transpordikulud 0 1 500 0 1 500 1 720 969 56,3 751  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 39 000 0 39 000 44 727 28 951 64,7 15 776  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 8 000 0 8 000 9 175 -29 600 -322,6 38 775  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 4 000 0 4 000 4 587 -31 515 -687,0 36 102  
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 4 587 1 915 41,7 2 673  
10. Ruumide kulud 0 154 900 0 154 900 177 645 149 578 84,2 28 067  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 147 958 83,5 189  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 153 900 0 153 900 176 498 148 621 84,2 27 877  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 81 215 0 81 215 93 140 111 654 119,9 -18 514  
Tegevuskulud kokku -135 089 2 302 437 87 201 2 254 548 2 605 434 2 302 523 88,4 302 911