5.7. Kantselei
Töötajaid : 14 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 13  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud 0 0 0 0 13 533 *** 13 533 13 533 100,0
4.    Tulud üldfondist -3 168 448 100 -64 218 383 882 383 882 100,0 380 714 354 850 93,2
Tulud kokku -3 168 448 100 -64 218 383 882 397 415 103,5 394 247 368 383 93,4
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 339 912 -57 000 282 912 292 886 276 066 94,3 16 820  
   1.1. Palgakulud 0 254 045 -42 601 211 444 218 898 206 667 94,4 12 231  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 83 835 -14 058 69 777 72 236 67 756 93,8 4 480  
   1.3. Töötuskindlustus 0 2 032 -341 1 692 1 751 1 643 93,8 109  
2. Koolitus ja lähetused 0 5 200 0 5 200 5 383 2 180 40,5 3 203  
3. Kantselei- ja majanduskulud -3 168 19 100 0 15 932 16 605 21 739 130,9 -5 133  
5. IT kulud 0 6 573 0 6 573 6 805 6 883 101,2 -78  
5.1. IT kulud 0 2 500 0 2 500 2 588 3 992 154,2 -1 403  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 4 073 0 4 073 4 217 2 892 68,6 1 325  
6. Transpordikulud 0 37 000 0 37 000 38 304 21 401 55,9 16 904  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 3 100 0 3 100 3 209 5 982 186,4 -2 773  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 035 -435 -42,0 1 470  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -490 *** 490  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 035 55 5,4 980  
10. Ruumide kulud 0 36 214 -7 218 28 996 30 018 33 133 110,4 -3 115  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 518 22 389 4325,4 -21 872  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 35 714 -7 218 28 496 29 501 10 744 36,4 18 757  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 1 435 *** -1 435  
Kulud kokku -3 168 448 100 -64 218 380 714 394 247 368 383 93,4 25 863