4.3. TÜ Muuseum
Töötajaid : 44 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 30,50  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.3. Täiendusõpe 0 8 000 0 8 000 0 0,0 0 0 ***
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 11 303 *** 11 303 11 303 100,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 2 807 0   0 45 700 *** 48 507 48 105 99,2
Kokku tulud õppetegevusest 2 807 8 000 0 8 000 57 002 712,5 59 810 59 408 99,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 37 5 431 56 5 487 5 487 100,0 5 524 5 524 100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused -7 941 125 000 0 125 000 256 452 205,2 248 510 235 240 94,7
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 54 650 *** 54 650 10 006 18,3
2.4.3. Tõukefondid -4 890 24 000 0 24 000 16 042 66,8 11 153 16 397 147,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -12 794 154 431 56 154 487 332 631 215,3 319 837 267 167 83,5
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük 25 639 160 000 0 160 000 224 599 140,4 250 238 245 461 98,1
4.    Tulud üldfondist 1 664 729 800 19 500 749 300 749 300 100,0 750 964 827 865 110,2
6.    Asutuse arengufond -161 0 0 0 3 371 *** 3 210 2 874 89,5
6.    Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -3 371 *** -3 371 -3 371 100,0
Tegevustulud kokku 17 156 1 052 231 19 556 1 071 787 1 363 532 127,2 1 380 688 1 399 404 101,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 564 319 56 564 375 718 000 644 876 89,8 73 123  
   1.1. Palgakulud 0 421 763 42 421 805 536 622 481 436 89,7 55 185  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 139 182 14 139 196 177 085 159 597 90,1 17 488  
   1.3. Töötuskindlustus 0 3 374 0 3 374 4 293 3 843 89,5 450  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 *** 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 6 700 0 6 700 8 524 8 665 101,7 -142  
3. Kantselei- ja majanduskulud 14 156 121 454 9 500 145 110 180 756 234 497 129,7 -53 741  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 7 000 10 000 17 000 21 627 57 201 264,5 -35 574  
5. IT kulud 2 000 16 000 0 18 000 22 355 71 876 321,5 -49 520  
5.1. IT kulud 2 000 6 000 0 8 000 9 633 62 417 647,9 -52 784  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 10 000 0 10 000 12 722 9 459 74,3 3 263  
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 3 817 1 620 42,4 2 197  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 8 000 0 9 000 11 178 14 514 129,8 -3 336  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 45 997 *** -45 997  
9. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 544 1 809 71,1 736  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 544 1 809 71,1 736  
10. Ruumide kulud 0 299 470 0 299 470 380 986 291 811 76,6 89 175  
10.1. Ruumide kulud 0 6 000   6 000 7 633 5 619 73,6 2 014  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 293 470 0 293 470 373 353 286 192 76,7 87 161  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 24 289 0 24 289 30 901 26 538 85,9 4 363  
Tegevuskulud kokku 17 156 1 052 231 19 556 1 088 943 1 380 688 1 399 404 101,4 -18 716