3.1.6. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
US - Usuteaduskond
Töötajaid : 28 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 20,80  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1.    Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 26 394 340 012 12 963 352 975 352 975 100,0 379 369 362 386 95,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 29 462 100,0 29 462 29 462 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 5 600 0 5 600 6 284 112,2 6 284 6 284 100,0
1.3. Täiendusõpe 10 2 000 0 2 000 5 485 274,2 5 495 4 644 84,5
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 5 000 *** 5 000 5 000 100,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -33 558 127 880 0 127 880 88 394 69,1 54 837 92 072 167,9
Kokku tulud õppetegevusest -7 153 504 954 12 963 517 917 487 600 94,1 480 447 499 848 104,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 28 442 25 538 235 461 260 999 260 999 100,0 289 441 257 667 89,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused -2 716 44 400 0 44 400 44 400 100,0 41 684 42 620 102,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 10 770 *** 10 770 10 696 99,3
2.4.2. Välistoetused 12 807 55 000 0 55 000 126 034 229,2 138 840 111 029 80,0
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 8 406 *** 8 406 14 652 174,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 483 20 635 0 20 635 20 635 100,0 21 118 27 390 129,7
2.5.2. Välislepingud   0 0 0 0 *** 0   ***
Kokku tulud teadustegevusest 39 016 145 573 235 461 381 034 471 243 123,7 510 259 464 054 90,9
3.   Muud tulud 342 1 000 0 1 000 8 222 822,2 8 564 7 190 83,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -2 357 0 -2 357 -534 22,6 -534 -534 100,0
6.   Teaduskonna arengufond 917 5 383 0 5 383 17 951 333,5 18 868 14 446 76,6
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 -5 383 0 -5 383 -17 951 333,5 -17 951 -17 951 100,0
Tegevustulud kokku 33 122 649 170 248 424 897 594 966 531 107,7 999 654 967 053 96,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 530 033 242 424 772 457 831 784 804 991 96,8 26 793  
   1.1. Palgakulud 0 266 004 162 442 428 446 461 351 455 802 98,8 5 550  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 87 781 53 606 141 387 152 246 148 886 97,8 3 360  
   1.3. Töötuskindlustus 0 2 128 1 300 3 428 3 691 3 603 97,6 87  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 87 000 25 077 112 077 120 685 131 360 108,8 -10 675  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 87 120 0 87 120 93 811 65 340 69,7 28 471  
2. Koolitus ja lähetused 0 20 000 0 20 000 21 536 23 892 110,9 -2 356  
3. Kantselei- ja majanduskulud 33 122 19 000 6 000 58 122 60 043 33 005 55,0 27 038  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 3 300 0 3 300 3 553 14 010 394,3 -10 456  
5. IT kulud 0 9 000 0 9 000 9 691 10 865 112,1 -1 174  
5.1. IT kulud 0 3 000 0 3 000 3 230 4 326 133,9 -1 095  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 6 000 0 6 000 6 461 6 539 101,2 -78  
6. Transpordikulud 0 1 200 0 1 200 1 292 1 385 107,2 -92  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 9 000 0 9 000 9 691 23 440 241,9 -13 749  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 7 800 0 7 800 8 399 3 661 43,6 4 739  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 7 000 0 7 000 7 538 2 690 35,7 4 848  
9.2. Muud tegevuskulud 0 800 0 800 861 971 112,7 -109  
10. Ruumide kulud 0 34 500 0 34 500 37 150 33 507 90,2 3 643  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 538 193 35,9 345  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 34 000 0 34 000 36 611 33 314 91,0 3 298  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 15 337 0 15 337 16 515 18 299 110,8 -1 784  
Tegevuskulud kokku 33 122 649 170 248 424 930 717 999 654 967 053 96,7 32 600