3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid : 123 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 95,25  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1.  Tegevustoetus 53 073 2 864 261 33 000 2 897 261 2 897 261 100,0 2 950 334 2 882 645 97,7
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 10 000 0 10 000 26 417 264,2 26 417 26 417 100,0
1.3. Täiendusõpe 11 382 79 000 0 79 000 80 488 101,9 91 870 80 005 87,1
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 2 325 0 0 0 4 500 *** 6 825 2 535 37,1
1.5.2. Välistoetused 5 300 0 0 0 60 023 *** 65 323 28 988 44,4
1.5.3. Tõukefondid -7 916 18 642 0 18 642 22 408 120,2 14 493 22 932 158,2
Kokku tulud õppetegevusest 64 165 2 971 903 33 000 3 004 903 3 091 097 102,9 3 155 262 3 043 522 96,5
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 23 480 3 274 137 138 140 412 140 412 100,0 163 892 137 509 83,9
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 9 478 0 0 0 60 827 *** 70 305 61 568 87,6
2.4.2. Välistoetused -34 684 35 711 0 35 711 12 732 35,7 -21 953 11 030 -50,2
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud   0              
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 4 908 0 0 0 2 075 *** 6 984 6 679 95,6
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 3 182 38 985 137 138 176 123 216 046 122,7 219 228 216 785 98,9
3.    Muud tulud 5 290 88 000 0 88 000 37 344 42,4 42 634 30 313 71,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -552 *** -552 -552 100,0
6.   Akadeemia arengufond 0 10 990 0 10 990 8 226 74,8 8 226 0 0,0
6.   Eraldis arengufondi 0 -10 990 0 -10 990 -8 226 74,8 -8 226 -8 226 100,0
Tegevustulud kokku 72 636 3 098 888 170 138 3 269 026 3 343 936 102,3 3 416 572 3 281 842 96,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 456 367 137 138 2 593 505 2 652 935 2 544 248 95,9 108 687  
   1.1. Palgakulud 0 1 835 850 88 180 1 924 030 1 968 119 1 887 287 95,9 80 831  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 605 830 29 099 634 930 649 479 622 183 95,8 27 296  
   1.3. Töötuskindlustus 0 14 687 705 15 392 15 745 14 929 94,8 816  
   1.4. Sihttipendiumid 0 0 19 153 19 153 19 592 19 848 101,3 -256  
2. Koolitus ja lähetused 0 44 477 1 000 45 477 46 519 28 551 61,4 17 968  
3. Kantselei- ja majanduskulud 72 636 156 932 2 000 231 568 235 210 183 060 77,8 52 150  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 65 101 30 000 95 101 97 280 109 112 112,2 -11 832  
5. IT kulud 0 48 350 0 48 350 49 458 58 006 117,3 -8 548  
5.1. IT kulud 0 30 350 0 30 350 31 045 31 897 102,7 -851  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 18 000 0 18 000 18 412 26 109 141,8 -7 696  
6. Transpordikulud 0 40 958 0 40 958 41 897 30 600 73,0 11 296  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 19 250 0 19 250 19 691 31 940 162,2 -12 249  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 21 010 0,0 -21 010  
9. Muud tegevuskulud 0 9 833 0 9 833 10 058 1 754 17,4 8 304  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 559 0,0 -559  
9.2. Muud tegevuskulud 0 9 833 0 9 833 10 058 1 195 11,9 8 863  
10. Ruumide kulud 0 241 019 0 241 019 246 542 255 654 103,7 -9 112  
10.1. Ruumide kulud 0 211 019 0 211 019 215 854 218 409 101,2 -2 555  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 30 000 0 30 000 30 687 37 245 121,4 -6 557  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 16 601 0 16 601 16 982 17 908 105,5 -926  
Tegevuskulud kokku 72 636 3 098 888 170 138 3 341 662 3 416 572 3 281 842 96,1 134 730