3.1.2. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid : 63 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 46,9
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 153 219 971 751 7 529 979 280 979 280 100,0 1 132 499 1 013 869 89,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 619 0 39 619 45 176 114,0 45 176 45 176 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 21 000 0 21 000 14 890 70,9 14 890 2 978 20,0
1.3. Täiendusõpe 4 639 1 000 0 1 000 795 79,5 5 434 4 495 82,7
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 59 500 2 000 0 2 000 10 000 500,0 69 500 11 258 16,2
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -31 548 40 585 0 40 585 58 658 144,5 27 110 40 585 149,7
Kokku tulud õppetegevusest 185 811 1 075 955 7 529 1 083 484 1 108 798 102,3 1 294 609 1 118 360 86,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 212 629 199 104 151 663 350 767 350 767 100,0 563 396 314 185 55,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 59 480 337 500 0 337 500 434 688 128,8 494 168 428 795 86,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 92 827 300 000 0 300 000 408 023 136,0 500 850 372 991 74,5
2.4.2. Välistoetused 32 423 1 500 0 1 500 164 574 10971,6 196 998 131 429 66,7
2.4.3. Tõukefondid -35 318 54 000 0 54 000 160 812 297,8 125 493 150 321 119,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 9 008 10 000 0 10 000 11 597 116,0 20 606 19 620 95,2
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 371 050 902 104 151 663 1 053 767 1 530 461 145,2 1 901 510 1 417 341 74,5
3.   Muud tulud 40 415 25 000 0 25 000 90 401 361,6 130 816 91 581 70,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 2 500 *** 2 500 2 500 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -104 483 *** -104 483 -104 483 100,0
      Instituudi arengufondid 81 075 0 0 0 104 483 *** 185 558 72 012 38,8
Tegevustulud kokku 678 350 2 003 059 159 191 2 162 250 2 732 159 126,4 3 410 510 2 597 312 76,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 3 000 1 660 187 157 663 1 820 849 2 186 166 2 040 884 93,4 145 282  
   1.1. Palgakulud 0 1 014 041 117 834 1 131 876 1 358 963 1 290 427 95,0 68 536  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 334 634 38 885 373 519 448 458 411 099 91,7 37 359  
   1.3. Töötuskindlustus 0 8 112 943 9 055 10 872 9 929 91,3 942  
   1.4. Sihtstipendiumid 3 000 145 000 0 148 000 177 693 200 729 113,0 -23 036  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 158 400 0 158 400 190 180 128 700 67,7 61 480  
2. Koolitus ja lähetused 0 70 000 0 70 000 84 044 20 279 24,1 63 765  
3. Kantselei- ja majanduskulud 671 350 30 000 1 529 702 879 843 897 226 388 26,8 617 509  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 2 000 10 000 0 12 000 14 408 12 613 87,5 1 794  
5. IT kulud 0 20 000 0 20 000 24 013 51 934 216,3 -27 922  
5.1. IT kulud 0 20 000 0 20 000 24 013 51 576 214,8 -27 563  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0   0 0 0 359 *** -359  
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 6 003 2 783 46,4 3 220  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 10 000 0 11 000 13 207 11 983 90,7 1 224  
8. Investeeringud põhivarasse 0 15 000 0 15 000 18 009 0 0,0 18 009  
9. Muud tegevuskulud 1 000 3 500 0 4 500 5 403 1 621 30,0 3 782  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 1 500 0 1 500 1 801 377 20,9 1 424  
9.2. Muud tegevuskulud 1 000 2 000 0 3 000 3 602 1 244 34,5 2 358  
10. Ruumide kulud 0 125 000 0 125 000 150 079 121 993 81,3 28 086  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 600 1 110 184,9 -510  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 124 500 0 124 500 149 478 120 883 80,9 28 596  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 54 372 0 54 372 65 281 106 833 163,7 -41 552  
Tegevuskulud kokku 678 350 2 003 059 159 191 2 840 600 3 410 510 2 597 312 76,2 813 198