4. Valdkonnavälised asutused
Töötajaid : 223 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 185,05  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 4 738 0 0 0 0 *** 4 738 70 1,5
1.3. Täiendusõpe 28 206 110 000 0 110 000 104 964 95,4 133 170 48 857 36,7
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 26 537 702 000 0 702 000 914 076 130,2 940 613 823 584 87,6
1.5.2. Välistoetused 1 096 0 0 0 10 540 *** 11 636 2 302 19,8
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 60 577 812 000 0 812 000 1 029 580 126,8 1 090 156 874 814 80,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 5 576 0 0 0 0 *** 5 576 5 576 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 62 660 154 665 69 257 223 922 223 923 100,0 286 582 133 617 46,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 384 964 1 299 400 0 1 299 400 1 593 223 122,6 1 978 188 1 306 046 66,0
2.4.2. Välistoetused 167 669 158 600 0 158 600 200 493 126,4 368 161 141 697 38,5
2.4.3. Tõukefondid -54 193 245 000 0 245 000 272 521 111,2 218 328 285 084 130,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 27 050 115 000 0 115 000 44 306 38,5 71 356 89 536 125,5
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 593 726 1 972 665 69 257 2 041 922 2 334 466 114,3 2 928 192 1 961 557 67,0
3.    Muud tulud 102 566 493 000 0 493 000 775 948 157,4 878 513 770 699 87,7
4.    Tulud üldfondist 575 412 4 731 689 12 000 4 743 689 4 743 689 100,0 5 319 101 4 915 668 92,4
        Asutuse arengufond 24 891 0 0 0 70 288 *** 95 180 40 944 43,0
        Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -67 919 *** -67 919 -67 919 100,0
Tegevustulud kokku 1 357 171 8 009 355 81 257 8 090 612 8 886 053 109,8 10 243 224 8 495 763 82,9
                   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 267 100 4 100 185 0 4 367 285 4 767 118 4 463 677 93,6 303 441  
   1.1. Palgakulud 200 000 3 030 781 0 3 230 781 3 521 776 3 289 763 93,4 232 013  
   1.2. Sotsiaalmaksud 65 500 1 000 158 0 1 065 658 1 161 686 1 074 679 92,5 87 008  
   1.3. Töötuskindlustus 1 600 24 246 0 25 846 28 174 25 910 92,0 2 264  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 45 000 0 45 000 55 482 73 326 132,2 -17 844  
2. Koolitus ja lähetused 0 77 000 0 77 000 87 010 24 880 28,6 62 130  
3. Kantselei- ja majanduskulud 697 677 535 000 81 257 1 313 934 1 448 078 541 103 37,4 906 976  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 142 000 0 142 000 174 094 147 139 84,5 26 955  
5. IT kulud 3 000 102 144 0 105 144 115 318 124 537 108,0 -9 220  
5.1. IT kulud 3 000 77 144 0 80 144 89 521 101 314 113,2 -11 792  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 25 000 0 25 000 25 796 23 224 90,0 2 573  
6. Transpordikulud 0 44 310 0 44 310 53 180 33 858 63,7 19 322  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 62 000 0 62 000 74 205 55 261 74,5 18 944  
8. Investeeringud põhivarasse 0 73 000 0 73 000 81 336 154 039 189,4 -72 703  
9. Muud tegevuskulud 0 60 000 0 60 000 63 847 98 162 153,7 -34 315  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 3 000 0 3 000 3 699 6 577 177,8 -2 878  
9.2. Muud tegevuskulud 0 57 000 0 57 000 60 148 91 585 152,3 -31 437  
10. Ruumide kulud 0 1 610 333 0 1 610 333 1 741 378 1 689 705 97,0 51 673  
10.1. Ruumide kulud 0 13 500 0 13 500 15 837 67 870 428,5 -52 033  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 596 833 0 1 596 833 1 725 541 1 621 835 94,0 103 706  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 102 383 0 102 383 113 324 109 782 96,9 3 542  
Tegevuskulud kokku 967 777 6 908 355 81 257 7 957 389 8 718 888 7 442 143 85,4 1 276 745  
Üleülikoolilised tegevusprojektid                  
Trükised ja elektroonilised andmebaasid 389 394 1 101 000 0 1 490 394 1 524 336 1 053 620 69,1 470 716  
Tegevuskulud kokku 1 357 171 8 009 355 81 257 9 447 783 10 243 224 8 495 763 82,9 1 747 461