3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid : 281 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 223,06  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 514 053 2 962 627 1 385 924 4 348 551 4 348 551 100,0 4 862 604 3 551 983 73,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 98 208 0 98 208 78 566 80,0 78 566 78 566 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe -112 273 450 000 0 450 000 396 170 88,0 283 897 283 897 100,0
1.3. Täiendusõpe 28 256 200 000 0 200 000 207 333 103,7 235 589 167 093 70,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 33 778 80 000 0 80 000 175 377 219,2 209 154 195 804 93,6
1.5.2. Välistoetused -7 595 74 000 0 74 000 106 254 143,6 98 659 79 748 80,8
1.5.3. Tõukefondid -3 387 55 000 0 55 000 100 009 181,8 96 622 105 768 109,5
Kokku tulud õppetegevusest 452 832 3 919 835 1 385 924 5 305 759 5 412 261 102,0 5 865 093 4 462 860 76,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 284 588 1 011 287 327 872 1 339 159 1 339 159 100,0 1 623 747 1 046 590 64,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 164 662 1 071 625 0 1 071 625 1 071 625 100,0 1 236 287 1 038 969 84,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 790 134 1 200 000 0 1 200 000 1 203 931 100,3 1 994 065 1 063 173 53,3
2.4.2. Välistoetused 2 150 150 1 650 000 0 1 650 000 1 786 148 108,3 3 936 298 2 130 047 54,1
2.4.3. Tõukefondid -445 550 2 087 000 0 2 087 000 2 232 397 107,0 1 786 847 2 489 341 139,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 175 961 300 000 0 300 000 1 074 053 358,0 1 250 014 1 077 451 86,2
2.5.2. Välislepingud 177 755 237 000 0 237 000 383 681 161,9 561 436 330 786 58,9
Kokku tulud teadustegevusest 3 297 699 7 556 912 327 872 7 884 784 9 090 994 115,3 12 388 694 9 176 357 74,1
3.   Muud tulud 279 780 353 000 0 353 000 665 593 188,6 945 373 468 347 49,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -55 740 0 -55 740 -709 1,3 -709 -709 100,0
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -164 741 0 -164 741 -796 754 483,6 -796 754 -796 754 100,0
      Instituudi arengufond 1 585 657 164 741 0 164 741 796 754 483,6 2 382 411 465 821 19,6
Tegevustulud kokku 5 615 968 11 774 007 1 713 796 13 487 803 15 168 139 112,5 20 784 107 13 775 922 66,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 9 201 956 1 683 146 10 885 102 12 241 189 10 176 948 83,1 2 064 241  
   1.1. Palgakulud 0 5 845 316 988 898 6 834 214 7 685 633 6 662 482 86,7 1 023 151  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 1 928 954 326 336 2 255 291 2 536 259 2 140 311 84,4 395 948  
   1.3. Töötuskindlustus 0 46 763 7 911 54 674 61 485 51 881 84,4 9 604  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 900 000 360 000 1 260 000 1 416 973 883 374 62,3 533 599  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 480 924 0 480 924 540 838 438 900 81,2 101 938  
2. Koolitus ja lähetused 0 180 000 0 180 000 202 425 105 729 52,2 96 696  
3. Kantselei- ja majanduskulud 5 500 968 400 000 0 5 900 968 5 950 800 577 195 9,7 5 373 606  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 100 000 0 100 000 112 458 -6 160 -5,5 118 619  
5. IT kulud 0 430 000 30 650 460 650 518 039 786 987 151,9 -268 948  
5.1. IT kulud 0 430 000 18 000 448 000 503 813 737 138 146,3 -233 325  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 12 650 12 650 14 226 49 849 350,4 -35 623  
6. Transpordikulud 0 15 000 0 15 000 16 869 11 097 65,8 5 771  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 80 000 0 80 000 89 967 55 080 61,2 34 886  
8. Investeeringud põhivarasse 100 000 200 000 0 300 000 324 916 546 744 168,3 -221 828  
9. Muud tegevuskulud 0 30 000 0 30 000 33 737 20 381 60,4 13 357  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -12 750 0,0 12 750  
9.2. Muud tegevuskulud 0 30 000 0 30 000 33 737 33 131 98,2 607  
10. Ruumide kulud 15 000 597 695 0 612 695 687 158 659 658 96,0 27 499  
10.1. Ruumide kulud 15 000 20 000 0 35 000 37 492 62 424 166,5 -24 932  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 577 695 0 577 695 649 666 597 234 91,9 52 431  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 539 355 0 539 355 606 549 842 264 138,9 -235 715  
Tegevuskulud kokku 5 615 968 11 774 007 1 713 796 19 103 771 20 784 107 13 775 922 66,3 7 008 185