3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid : 210 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 164,05
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 625 834 2 553 077 172 500 2 725 577 2 725 577 100,0 3 351 411 3 037 431 90,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 108 029 0 108 029 49 104 45,5 49 104 49 104 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 9 000 *** 9 000 9 000 100,0
1.4. Residentide koolitus 0 5 600 0 5 600 6 440 115,0 6 440 6 440 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused   0              
1.5.1. Siseriiklikud toetused 72 874 20 987 0 20 987 34 360 163,7 107 234 51 135 47,7
1.5.2. Välistoetused 96 160 0 0 0 -85 045 *** 11 115 -10 862 -97,7
1.5.3. Tõukefondid -51 946 98 140 0 98 140 138 744 141,4 86 798 146 376 168,6
Kokku tulud õppetegevusest 742 922 2 785 833 172 500 2 958 333 2 878 180 97,3 3 621 103 3 288 624 90,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 82 360 0 0 0 0 *** 82 360 82 360 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 227 261 301 169 51 557 352 726 352 726 100,0 579 986 333 552 57,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 257 743 2 638 193 0 2 638 193 2 679 306 101,6 2 937 050 2 603 728 88,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused   0              
2.4.1. Siseriiklikud toetused 145 173 28 000 0 28 000 191 012 682,2 336 185 218 969 65,1
2.4.2. Välistoetused -131 371 642 179 0 642 179 1 676 008 261,0 1 544 638 688 334 44,6
2.4.3. Tõukefondid -754 011 849 664 0 849 664 2 140 680 251,9 1 386 669 2 151 120 155,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud   0              
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -30 307 621 094 0 621 094 479 718 77,2 449 411 403 185 89,7
2.5.2. Välislepingud 58 015 171 399 0 171 399 175 834 102,6 233 849 141 124 60,3
Kokku tulud teadustegevusest -145 137 5 251 697 51 557 5 303 254 7 695 284 145,1 7 550 147 6 622 372 87,7
3.   Muud tulud 1 185 093 260 000 0 260 000 346 840 133,4 1 531 932 280 774 18,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -331 562 0 -331 562 -297 884 89,8 -297 884 -297 884 100,0
6.   Instituudi arengufond 187 754 45 406 0 45 406 199 176 438,7 386 930 89 299 23,1
6.   Eraldised instituudi arengufondi 0 -45 406 0 -45 406 -199 176 438,7 -199 176 -199 176 100,0
Tegevustulud kokku 1 970 632 7 965 968 224 057 8 190 025 10 622 420 129,7 12 593 053 9 784 009 77,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 535 200 4 961 333 221 057 5 717 590 7 256 733 5 782 181 79,7 1 474 552  
   1.1. Palgakulud 400 000 3 570 025 165 214 4 135 239 5 244 586 4 159 455 79,3 1 085 130  
   1.2. Sotsiaalmaksud 132 000 1 178 108 54 521 1 364 629 1 730 713 1 364 310 78,8 366 403  
   1.3. Töötuskindlustus 3 200 28 560 1 322 33 082 41 957 33 026 78,7 8 930  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 184 640 0 184 640 239 477 225 389 94,1 14 088  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 75 000 404 355 0 479 355 599 447 15 292 2,6 584 155  
3. Kantselei- ja majanduskulud 240 432 1 717 450 3 000 1 960 882 2 471 847 2 582 136 104,5 -110 290  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 10 000 44 721 0 54 721 68 003 18 785 27,6 49 218  
5. IT kulud 75 000 14 350 0 89 350 93 612 67 125 71,7 26 487  
5.1. IT kulud 75 000 14 350 0 89 350 93 612 66 036 70,5 27 576  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 1 089 *** -1 089  
6. Transpordikulud 90 000 46 691 0 136 691 150 558 20 859 13,9 129 699  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 75 000 30 300 0 105 300 114 299 7 715 6,7 106 584  
8. Investeeringud põhivarasse 870 000 275 218 0 1 145 218 1 226 956 759 575 61,9 467 381  
9. Muud tegevuskulud 0 1 518 0 1 518 1 969 -23 741 -1205,6 25 711  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -27 395 0,0 27 395  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 518 0 1 518 1 969 3 653 185,5 -1 684  
10. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 5 120 0,0 -5 120  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 5 120 0,0 -5 120  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 470 032 0 470 032 609 629 548 961 90,0 60 668  
Tegevuskulud kokku 1 970 632 7 965 968 224 057 10 160 657 12 593 053 9 784 009 77,7 2 809 044