3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid : 244 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 128,65
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 178 016 3 081 038 9 300 3 090 338 3 090 338 100,0 4 268 354 3 388 006 79,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 98 208 0 98 208 68 746 70,0 68 746 68 746 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 40 *** 40 6 15,0
1.3. Täiendusõpe 164 650 209 880 0 209 880 342 367 163,1 507 017 308 751 60,9
1.4. Residentide koolitus 0 243 040 0 243 040 235 720 97,0 235 720 235 720 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused   0              
1.5.1. Siseriiklikud toetused 20 542 19 186 0 19 186 34 186 178,2 54 729 18 889 34,5
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 1 363 208 3 651 353 9 300 3 660 653 3 771 397 103,0 5 134 606 4 020 119 78,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 2 440   0 0 0 *** 2 440 2 440 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 224 808 188 742 132 140 320 882 320 882 100,0 545 690 301 595 55,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 155 789 2 208 000 0 2 208 000 2 238 460 101,4 2 394 249 2 063 787 86,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused   0              
2.4.1. Siseriiklikud toetused 19 700 22 500 0 22 500 145 500 646,7 165 200 120 945 73,2
2.4.2. Välistoetused 1 307 157 119 435 0 119 435 157 654 132,0 1 464 810 596 324 40,7
2.4.3. Tõukefondid -6 655 54 002 0 54 002 47 103 87,2 40 448 45 591 112,7
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud   0              
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 27 989 176 000 0 176 000 88 828 50,5 116 817 98 813 84,6
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 1 731 227 2 768 679 132 140 2 900 819 2 998 426 103,4 4 729 654 3 229 493 68,3
3.   Muud tulud 262 184 50 050 0 50 050 83 287 166,4 345 472 70 531 20,4
      Eraldis valdkonna arengufondi 0 -240 235 0 -240 235 -247 473 103,0 -247 473 -247 473 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 -17 640 0 -17 640 -20 642 117,0 -20 642 -20 642 100,0
      Instituudi arengufondid 112 231 17 640 0 17 640 20 642 117,0 132 873 20 006 15,1
Tegevustulud kokku 3 468 851 6 229 847 141 440 6 371 287 6 605 639 103,7 10 074 490 7 072 035 70,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 2 805 531 5 144 649 114 640 8 064 820 8 258 270 6 020 878 72,9 2 237 392  
   1.1. Palgakulud 2 050 000 3 778 512 85 680 5 914 192 6 056 327 4 437 182 73,3 1 619 145  
   1.2. Sotsiaalmaksud 676 500 1 246 909 28 274 1 951 683 1 998 588 1 449 915 72,5 548 673  
   1.3. Töötuskindlustus 16 400 30 228 685 47 314 48 451 35 091 72,4 13 360  
   1.4. Sihtstipendiumid 62 631 89 000 0 151 631 154 905 98 690 63,7 56 215  
2. Koolitus ja lähetused 98 732 48 312 0 147 044 148 821 30 522 20,5 118 299  
3. Kantselei- ja majanduskulud 249 758 461 039 26 800 737 597 755 541 492 055 65,1 263 485  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 89 330 87 465 0 176 795 180 013 78 267 43,5 101 746  
5. IT kulud 93 000 107 546 0 200 546 204 502 79 421 38,8 125 081  
5.1. IT kulud 90 000 104 272 0 194 272 198 108 71 145 35,9 126 963  
5.2. IT kulud (sisekäive) 3 000 3 274 0 6 274 6 394 8 276 129,4 -1 882  
6. Transpordikulud 10 000 8 829 0 18 829 19 154 2 799 14,6 16 355  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 20 000 20 957 0 40 957 41 728 8 355 20,0 33 373  
8. Investeeringud põhivarasse 100 000 68 000 0 168 000 170 501 39 646 23,3 130 855  
9. Muud tegevuskulud -3 000 -12 000 0 -15 000 -15 441 7 191 -46,6 -22 632  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) -8 000 -17 000 0 -25 000 -25 625 803 -3,1 -26 428  
9.2. Muud tegevuskulud 5 000 5 000 0 10 000 10 184 6 388 62,7 3 796  
10. Ruumide kulud 5 500 5 500 0 11 000 11 202 7 675 68,5 3 528  
10.1. Ruumide kulud 5 000 5 000 0 10 000 10 184 7 675 75,4 2 509  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 500 500 0 1 000 1 018 0 0,0 1 018  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 289 549 0 289 549 300 199 305 226 101,7 -5 026  
Tegevuskulud kokku 3 468 851 6 229 847 141 440 9 840 138 10 074 490 7 072 035 70,2 3 002 455