3.1.3. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
EE - Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Töötajaid : 81 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 60,95
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 62 140 905 237 19 541 924 778 924 778 100,0 986 917 953 515 96,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 619 0 39 619 27 105 68,4 27 105 27 105 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 15 000 0 15 000 15 713 104,8 15 713 15 713 100,0
1.3. Täiendusõpe 83 579 15 000 0 15 000 14 507 96,7 98 086 95 004 96,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 9 397 210 000 0 210 000 297 840 141,8 307 237 307 237 100,0
1.5.2. Välistoetused 475 2 500 0 2 500 4 740 189,6 5 215 6 273 120,3
1.5.3. Tõukefondid -51 975 65 000 0 65 000 126 185 194,1 74 210 105 142 141,7
Kokku tulud õppetegevusest 103 617 1 252 356 19 541 1 271 897 1 410 868 110,9 1 514 485 1 509 990 99,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 81 575 249 604 303 773 553 377 553 377 100,0 634 952 532 071 83,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 24 185 430 840 0 430 840 430 840 100,0 455 025 423 008 93,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 56 708 320 000 0 320 000 399 668 124,9 456 376 393 362 86,2
2.4.2. Välistoetused -4 446 32 000 0 32 000 19 082 59,6 14 636 21 750 148,6
2.4.3. Tõukefondid -8 060 94 600 0 94 600 81 558 86,2 73 498 78 537 106,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -11 348 28 000 0 28 000 28 600 102,1 17 252 17 252 100,0
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 138 614 1 155 044 303 773 1 458 817 1 513 125 103,7 1 651 738 1 465 980 88,8
3.   Muud tulud 1 277 2 000 0 2 000 4 002 200,1 5 280 2 288 43,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 801 *** 801 801 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -114 128 *** -114 128 -114 128 100,0
      Instituudi arengufondid 66 152 0 0 0 114 128 *** 180 280 109 307 60,6
Tegevustulud kokku 309 659 2 409 400 323 313 2 732 713 2 928 796 107,2 3 238 455 2 974 238 91,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 993 929 322 273 2 316 202 2 465 483 2 503 539 101,5 -38 056  
   1.1. Palgakulud 0 1 229 364 240 861 1 470 226 1 564 983 1 586 331 101,4 -21 349  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 405 690 79 484 485 175 516 444 509 810 98,7 6 634  
   1.3. Töötuskindlustus 0 9 835 1 927 11 762 12 520 12 329 98,5 191  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 155 000 0 155 000 164 990 223 468 135,4 -58 478  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 194 040 0 194 040 206 546 171 600 83,1 34 946  
2. Koolitus ja lähetused 0 25 000 0 25 000 26 611 12 211 45,9 14 400  
3. Kantselei- ja majanduskulud 309 659 60 000 1 041 370 700 394 591 64 470 16,3 330 121  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 60 000 0 60 000 63 867 65 983 103,3 -2 116  
5. IT kulud 0 25 500 0 25 500 27 143 39 341 144,9 -12 198  
5.1. IT kulud 0 25 000 0 25 000 26 611 38 977 146,5 -12 365  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 500 0 500 532 365 68,5 167  
6. Transpordikulud 0 6 000 0 6 000 6 387 3 634 56,9 2 753  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 30 000 0 30 000 31 934 32 362 101,3 -428  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 8 000 0 8 000 8 516 12 786 150,2 -4 271  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 5 000 0 5 000 5 322 5 998 112,7 -676  
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 3 193 6 788 212,6 -3 595  
10. Ruumide kulud 0 117 000 0 117 000 124 541 121 866 97,9 2 675  
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 2 129 246 11,6 1 883  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 115 000 0 115 000 122 412 121 620 99,4 792  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 83 971 0 83 971 89 383 118 045 132,1 -28 663  
Tegevuskulud kokku 309 659 2 409 400 323 313 3 042 372 3 238 455 2 974 238 91,8 264 217