3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid : 24 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 15,75
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 13 628 370 253 16 700 386 953 386 953 100,0 400 581 437 671 109,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 9 821 0 9 821 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 40 *** 40 40 100,0
1.3. Täiendusõpe 70 500 0 500 550 110,0 620 170 27,4
1.4. Residentide koolitus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5. Õppetegevuse toetused   0              
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 5 000 0 5 000 8 520 170,4 8 520 8 520 100,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 13 697 385 574 16 700 402 274 396 063 98,5 409 761 446 401 108,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 16 082 0 0 0 0 *** 16 082 16 082 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 46 905 25 475 119 253 144 728 144 728 100,0 191 633 90 311 47,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 30 719 0 0 0 0 *** 30 719 30 719 100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused   0              
2.4.1. Siseriiklikud toetused 6 307 0 0 0 0 *** 6 307 522 8,3
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 10 000 *** 10 000 7 325 73,3
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud   0              
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 45 094 114 520 0 114 520 306 770 267,9 351 864 151 493 43,1
2.5.2. Välislepingud 2 649 0 0 0 0 *** 2 649 884 33,4
Kokku tulud teadustegevusest 147 755 139 995 119 253 259 248 461 498 178,0 609 253 297 335 48,8
3.   Muud tulud 309 1 000 0 1 000 7 596 759,6 7 906 1 699 21,5
      Eraldis valdkonna arengufondi 0 -3 451 0 -3 451 -10 003 289,9 -10 003 -10 003 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 -1 470 0 -1 470 -14 054 955,9 -14 054 -14 054 100,0
      Instituudi arengufondid 22 047 1 470 0 1 470 14 054 955,9 36 100 15 283 42,3
Tegevustulud kokku 183 808 523 119 135 953 659 072 855 155 129,8 1 038 963 736 662 70,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 40 140 384 295 129 953 554 388 707 384 597 377 84,4 110 007  
   1.1. Palgakulud 30 000 287 216 97 125 414 341 528 688 426 801 80,7 101 886  
   1.2. Sotsiaalmaksud 9 900 94 781 32 051 136 732 174 467 141 163 80,9 33 304  
   1.3. Töötuskindlustus 240 2 298 777 3 315 4 230 3 413 80,7 817  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 26 000 0,0 -26 000  
2. Koolitus ja lähetused 1 000 11 643 0 12 643 16 107 3 060 19,0 13 047  
3. Kantselei- ja majanduskulud -31 482 104 785 0 73 303 104 478 65 273 62,5 39 206  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 6 255 0 6 255 8 116 465 5,7 7 650  
5. IT kulud 3 150 556 6 000 9 706 11 657 3 932 33,7 7 725  
5.1. IT kulud 150 556 6 000 6 706 8 657 3 844 44,4 4 813  
5.2. IT kulud (sisekäive) 3 000 0 0 3 000 3 000 88 2,9 2 912  
6. Transpordikulud 0 700 0 700 908 153 16,8 756  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 500 0 1 500 1 649 1 427 86,5 222  
8. Investeeringud põhivarasse 170 000 0 0 170 000 170 000 24 005 14,1 145 995  
9. Muud tegevuskulud 0 600 0 600 779 500 64,2 279  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 600 0 600 779 500 64,2 279  
10. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 1 171 0,0 -1 171  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 1 171 0,0 -1 171  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 13 784 0 13 784 17 886 39 299 219,7 -21 413  
Tegevuskulud kokku 183 808 523 119 135 953 842 880 1 038 963 736 662 70,9 302 302