3.1.4. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
FI - Filosoofia ja semiootika instituut
Töötajaid : 66 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 57,10
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 122 582 745 191 116 000 861 191 861 191 100,0 983 773 854 294 86,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 619 0 39 619 54 211 136,8 54 211 54 211 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 40 000 0 40 000 47 287 118,2 47 287 47 287 100,0
1.3. Täiendusõpe 4 951 15 000 0 15 000 6 420 42,8 11 371 11 357 99,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 29 486 15 000 0 15 000 139 204 928,0 168 690 151 281 89,7
1.5.2. Välistoetused -14 636 20 000 0 20 000 53 250 266,2 38 613 73 884 191,3
1.5.3. Tõukefondid -79 236 250 000 0 250 000 138 889 55,6 59 653 83 249 139,6
Kokku tulud õppetegevusest 63 146 1 124 810 116 000 1 240 810 1 300 451 104,8 1 363 598 1 275 563 93,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 138 626 157 741 248 823 406 564 406 564 100,0 545 190 327 771 60,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 100 467 466 875 0 466 875 461 695 98,9 562 162 467 307 83,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused -4 638 40 000 0 40 000 198 115 495,3 193 477 69 106 35,7
2.4.2. Välistoetused 87 851 120 000 0 120 000 125 156 104,3 213 007 115 729 54,3
2.4.3. Tõukefondid -10 787 200 000 0 200 000 83 421 41,7 72 635 80 230 110,5
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 20 678 30 000 0 30 000 13 977 46,6 34 654 34 654 100,0
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 332 197 1 014 616 248 823 1 263 439 1 288 928 102,0 1 621 125 1 094 797 67,5
3.   Muud tulud 18 441 8 000 0 8 000 11 410 142,6 29 851 10 135 34,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -616 *** -616 -616 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -84 615 *** -84 615 -84 615 100,0
      Instituudi arengufondid 30 587 0 0 0 84 615 *** 115 202 87 568 76,0
Tegevustulud kokku 444 372 2 147 426 364 823 2 512 249 2 600 174 103,5 3 044 545 2 382 832 78,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 783 196 314 823 2 098 019 2 160 411 2 018 271 93,4 142 140  
   1.1. Palgakulud 0 1 065 348 235 294 1 300 642 1 339 321 1 266 511 94,6 72 811  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 351 565 77 647 429 212 441 976 414 802 93,9 27 174  
   1.3. Töötuskindlustus 0 8 523 1 882 10 405 10 715 10 034 93,6 681  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 235 000 0 235 000 241 988 192 944 79,7 49 044  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 122 760 0 122 760 126 411 133 980 106,0 -7 569  
2. Koolitus ja lähetused 0 35 000 0 35 000 36 041 12 935 35,9 23 106  
3. Kantselei- ja majanduskulud 444 372 60 000 50 000 554 372 570 858 107 549 18,8 463 309  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 25 000 0 25 000 25 743 10 003 38,9 15 740  
5. IT kulud 0 30 000 0 30 000 30 892 14 104 45,7 16 788  
5.1. IT kulud 0 29 500 0 29 500 30 377 14 004 46,1 16 373  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 500 0 500 515 100 19,4 415  
6. Transpordikulud 0 4 000 0 4 000 4 119 1 363 33,1 2 756  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 20 595 21 050 102,2 -456  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 12 000 0 12 000 12 357 10 350 83,8 2 007  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 10 000 0 10 000 10 297 9 765 94,8 532  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 059 584 28,4 1 475  
10. Ruumide kulud 0 87 000 0 87 000 89 587 91 282 101,9 -1 695  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 030 867 84,2 163  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 86 000 0 86 000 88 557 90 415 102,1 -1 858  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 91 229 0 91 229 93 942 95 925 102,1 -1 983  
Tegevuskulud kokku 444 372 2 147 426 364 823 2 956 621 3 044 545 2 382 832 78,3 661 714