3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Tartu Ülikooli füüsika instituut
Töötajaid : 182 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 139,95  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 328 218 830 108 49 416 879 524 879 524 100,0 1 207 741 637 568 52,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 49 104 0 49 104 51 068 104,0 51 068 51 068 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 40 000 0 40 000 79 937 199,8 79 937 79 937 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 1 000 0 1 000 1 698 169,8 1 698 1 698 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 19 754 10 000 0 10 000 41 818 418,2 61 572 21 658 35,2
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid -38 746 46 000 0 46 000 57 459 124,9 18 713 23 894 127,7
Kokku tulud õppetegevusest 309 226 976 212 49 416 1 025 628 1 111 503 108,4 1 420 729 815 823 57,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 24 551   0 0 0 0,0 24 551 24 551 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 340 364 895 199 164 982 1 060 181 1 060 181 100,0 1 400 545 1 305 900 93,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 561 590 2 482 000 0 2 482 000 2 544 735 102,5 3 106 325 2 459 206 79,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 171 096 10 000 0 10 000 452 747 4527,5 623 843 316 007 50,7
2.4.2. Välistoetused 813 337 436 000 0 436 000 559 475 128,3 1 372 812 472 733 34,4
2.4.3. Tõukefondid -178 264 1 906 000 0 1 906 000 1 076 426 56,5 898 162 1 165 971 129,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 35 883 500 000 0 500 000 507 259 101,5 543 142 404 110 74,4
2.5.2. Välislepingud 92 422 100 000 0 100 000 0 0,0 92 422 90 861 98,3
Kokku tulud teadustegevusest 1 860 979 6 329 199 164 982 6 494 181 6 200 823 95,5 8 061 802 6 239 340 77,4
3.    Muud tulud 179 631 128 000 0 128 000 30 638 23,9 210 269 21 857 10,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -20 820 0 -20 820 3 660 -17,6 3 660 3 660 100,0
      Instituudi arengufondid 1 094 839 255 376 0 255 376 441 134 172,7 1 535 974 242 694 15,8
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -255 376 0 -255 376 -441 134 172,7 -441 134 -441 134 100,0
Tegevustulud kokku 3 444 675 7 412 591 214 397 7 626 988 7 346 624 96,3 10 791 299 6 882 239 63,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 5 378 753 214 397 5 593 150 5 387 549 4 637 216 86,1 750 333  
   1.1. Palgakulud 0 3 696 910 160 237 3 857 147 3 715 360 3 165 728 85,2 549 632  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 1 219 980 52 878 1 272 858 1 226 069 1 040 720 84,9 185 349  
   1.3. Töötuskindlustus 0 29 575 1 282 30 857 29 723 25 044 84,3 4 679  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 180 000 0 180 000 173 383 177 364 102,3 -3 981  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 252 288 0 252 288 243 014 228 360 94,0 14 654  
2. Koolitus ja lähetused 0 60 000 0 60 000 57 794 50 126 86,7 7 668  
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 440 675 460 000 0 3 900 675 3 883 766 560 065 14,4 3 323 701  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 15 000 0 15 000 14 449 1 476 10,2 12 972  
5. IT kulud 0 105 000 0 105 000 101 140 101 980 100,8 -840  
5.1. IT kulud 0 100 000 0 100 000 96 324 101 608 105,5 -5 284  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 5 000 0 5 000 4 816 372 7,7 4 444  
6. Transpordikulud 0 15 000 0 15 000 14 449 6 463 44,7 7 986  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 15 000 0 15 000 14 449 6 270 43,4 8 179  
8. Investeeringud põhivarasse 0 400 000 0 400 000 385 296 437 724 113,6 -52 428  
9. Muud tegevuskulud 4 000 2 000 0 6 000 5 926 16 786 283,2 -10 859  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 4 000 0 0 4 000 4 000 -5 559 -139,0 9 559  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 1 926 22 345 1159,9 -20 419  
10. Ruumide kulud 0 549 164 0 549 164 528 977 606 920 114,7 -77 943  
10.1. Ruumide kulud 0 5 000 0 5 000 4 816 8 118 168,6 -3 302  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 544 164 0 544 164 524 161 598 802 114,2 -74 641  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 412 674 0 412 674 397 504 457 212 115,0 -59 708  
Tegevuskulud kokku 3 444 675 7 412 591 214 397 11 071 664 10 791 299 6 882 239 63,8 3 909 061