3.4.11. Genoomika instituut
Töötajaid : 150 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 117,95  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 12 293 140 340 10 436 150 776 150 776 100,0 163 069 112 986 69,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 283 0 39 283 17 678 45,0 17 678 17 678 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe   0 0 0   *** 0   ***
1.3. Täiendusõpe   0 0 0   *** 0   ***
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 1 696 *** 1 696 4 800 283,0
Kokku tulud õppetegevusest 12 293 179 623 10 436 190 059 170 150 89,5 182 443 135 463 74,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 54 956   0 0 0 0,0 54 956 54 956 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 360 941 861 741 53 553 915 294 915 294 100,0 1 276 235 1 053 009 82,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 285 564 1 680 301 0 1 680 301 1 680 981 100,0 1 966 545 1 402 207 71,3
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 140 374 1 283 000 0 1 283 000 1 715 221 133,7 1 855 595 1 581 175 85,2
2.4.2. Välistoetused 1 704 083 715 000 0 715 000 1 459 835 204,2 3 163 919 1 459 316 46,1
2.4.3. Tõukefondid -176 902 1 003 000 0 1 003 000 973 573 97,1 796 671 1 020 989 128,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 11 928 572 000 0 572 000 429 004 75,0 440 933 267 688 60,7
2.5.2. Välislepingud 188 591 857 000 0 857 000 1 112 552 129,8 1 301 144 773 366 59,4
Kokku tulud teadustegevusest 2 569 536 6 972 042 53 553 7 025 595 8 286 461 117,9 10 855 997 7 612 706 70,1
3.    Muud tulud 394 515 350 000 0 350 000 867 533 247,9 1 262 048 737 282 58,4
      Instituudi arengufond 486 276 258 333 0 258 333 560 841 217,1 1 047 118 509 668 48,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -55 710 0 -55 710 -7 729 13,9 -7 729 -7 729 100,0
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -258 333 0 -258 333 -560 841 217,1 -560 841 -560 841 100,0
Tegevustulud kokku 3 462 620 7 445 955 63 989 7 509 944 9 316 414 124,1 12 779 034 8 426 548 65,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 4 428 650 63 989 4 492 639 5 232 285 4 923 172 94,1 309 113  
   1.1. Palgakulud 0 3 130 249 47 824 3 178 074 3 701 297 3 548 405 95,9 152 892  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 1 032 982 15 782 1 048 764 1 221 428 1 120 196 91,7 101 232  
   1.3. Töötuskindlustus 0 25 042 383 25 425 29 610 26 909 90,9 2 701  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 130 000 0 130 000 151 403 116 122 76,7 35 281  
       1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 110 376 0 110 376 128 548 111 540 86,8 17 008  
2. Koolitus ja lähetused 0 120 000 0 120 000 139 756 71 265 51,0 68 491  
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 162 620 1 600 000 0 4 762 620 5 546 715 1 876 715 33,8 3 670 000  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 10 000 0 10 000 11 646 1 766 15,2 9 881  
5. IT kulud 0 210 000 0 210 000 244 573 154 147 63,0 90 426  
5.1. IT kulud 0 180 000 0 180 000 209 634 140 998 67,3 68 636  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 30 000 0 30 000 34 939 13 149 37,6 21 790  
6. Transpordikulud 0 10 000 0 10 000 11 646 7 350 63,1 4 296  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 25 000 0 25 000 29 116 19 561 67,2 9 555  
8. Investeeringud põhivarasse 300 000 300 000 0 600 000 698 781 405 981 58,1 292 800  
9. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 6 988 12 795 183,1 -5 808  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 3 000 0 3 000 3 494 -2 771 -79,3 6 265  
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 3 494 15 566 445,5 -12 072  
10. Ruumide kulud 0 305 890 0 305 890 356 251 290 296 81,5 65 955  
10.1. Ruumide kulud 0 10 000 0 10 000 11 646 6 518 56,0 5 129  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 295 890 0 295 890 344 604 283 778 82,3 60 826  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 430 415 0 430 415 501 276 663 500 132,4 -162 223  
Tegevuskulud kokku 3 462 620 7 445 955 63 989 10 972 564 12 779 034 8 426 548 65,9 4 352 486