5.5. Grandikeskus
Töötajaid : 27 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 24,8  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 13 224 0 190 500 190 500 190 500 100,0 203 724 194 890 95,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 90 *** 90 0 0,0
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 180 000 *** 180 000 42 191 23,4
2.4.3. Tõukefondid -12 409 50 000 0 50 000 40 132 80,3 27 723 47 039 169,7
Kokku tulud teadustegevusest 815 50 000 190 500 240 500 410 722 170,8 411 537 284 120 69,0
3.  Muud tulud                  
3.  Muud tulud 0 15 000 0 15 000 9 522 63,5 9 522 9 522 100,0
3.  Muud tulud (sisekäive) 0 82 200 0 82 200 33 404 40,6 33 404 33 404 100,0
Kokku muud tulud 0 97 200 0 97 200 42 926 44,2 42 926 42 926 100,0
4.  Tulud üldfondist 44 858 983 506 0 983 506 983 506 100,0 1 028 364 945 379 91,9
Tulud kokku 45 673 1 130 706 190 500 1 321 206 1 437 154 108,8 1 482 826 1 272 425 85,8
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 005 581 0 1 005 581 1 093 830 967 184 88,4 126 646  
   1.1. Palgakulud 0 751 555 0 751 555 817 511 723 047 88,4 94 464  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 248 013 0 248 013 269 779 238 358 88,4 31 421  
   1.3. Töötuskindlustus 0 6 012 0 6 012 6 540 5 778 88,4 762  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 3 000 28 000 0 31 000 33 457 8 589 25,7 24 868  
3. Kantselei- ja majanduskulud -5 327 22 253 0 16 926 18 879 12 197 64,6 6 682  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
5. IT kulud 6 000 14 200 0 20 200 21 446 9 616 44,8 11 830  
5.1. IT kulud 4 000 12 000 0 16 000 17 053 9 516 55,8 7 537  
5.2. IT kulud (sisekäive) 2 000 2 200 0 4 200 4 393 100 2,3 4 293  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 507 0,0 -507  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 000 4 415 0 6 415 6 802 8 221 120,8 -1 418  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 40 000 15 000 190 500 245 500 263 534 187 433 71,1 76 101  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 1 685 0,0 -1 685  
9.2. Muud tegevuskulud 40 000 15 000 190 500 245 500 263 534 185 748 70,5 77 786  
10. Ruumide kulud 0 39 457 0 39 457 42 920 44 010 102,5 -1 090  
10.1. Ruumide kulud 0 39 457 0 39 457 42 920 39 753 92,6 3 167  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 4 256 0,0 -4 256  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 800 0 1 800 1 958 34 669 1770,6 -32 711  
Kulud kokku 45 673 1 130 706 190 500 1 366 879 1 482 826 1 272 425 85,8 210 402