3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid : 90 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 71,53  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 404 762 1 658 366 377 729 2 036 095 2 036 095 100,0 3 440 857 1 820 000 52,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 283 0 39 283 19 642 50,0 19 642 19 642 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 85 000 0 85 000 143 486 168,8 143 486 143 486 100,0
1.3. Täiendusõpe 26 303 400 000 0 400 000 542 232 135,6 568 534 488 203 85,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 39 756 45 000 0 45 000 209 992 466,6 249 748 96 411 38,6
1.5.2. Välistoetused -6 457 25 000 0 25 000 79 343 317,4 72 886 29 593 40,6
1.5.3. Tõukefondid -216 802 1 050 000 0 1 050 000 895 136 85,3 678 334 782 332 115,3
Kokku tulud õppetegevusest 1 247 561 3 302 650 377 729 3 680 379 3 925 927 106,7 5 173 487 3 379 667 65,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 1 295 0 0 0 0 *** 1 295 1 295 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 63 143 130 466 59 143 189 609 189 609 100,0 252 752 192 293 76,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 39 998 60 250 0 60 250 -24 338 -40,4 15 660 15 660 100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused -4 820 170 000 0 170 000 268 437 157,9 263 616 205 172 77,8
2.4.2. Välistoetused -47 673 250 000 0 250 000 147 282 58,9 99 609 122 743 123,2
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -43 935 40 000 0 40 000 544 735 1361,8 500 800 514 110 102,7
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 3 249 *** 3 249 3 249 100,0
Kokku tulud teadustegevusest 8 008 650 716 59 143 709 859 1 128 974 159,0 1 136 981 1 054 523 92,7
3.   Muud tulud 89 343 35 000 0 35 000 13 367 38,2 102 710 31 620 30,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -22 661 0 -22 661 -11 745 51,8 -11 745 -11 745 100,0
6.   Instituudi arengufond 227 292 90 643 0 90 643 102 732 113,3 330 024 60 881 18,4
6.   Eraldised instituudi arengufondi 0 -90 643 0 -90 643 -102 732 113,3 -102 732 -102 732 100,0
Tegevustulud kokku 1 572 203 3 965 705 436 872 4 402 577 5 056 522 114,9 6 628 726 4 412 213 66,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 934 876 346 872 3 281 748 3 769 209 3 052 123 81,0 717 086  
   1.1. Palgakulud 0 2 002 569 259 247 2 261 815 2 597 779 2 114 887 81,4 482 891  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 660 848 85 551 746 399 857 267 687 609 80,2 169 658  
   1.3. Töötuskindlustus 0 16 021 2 074 18 095 20 782 16 645 80,1 4 137  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 110 000 0 110 000 126 339 135 961 107,6 -9 622  
       1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 145 439 0 145 439 167 042 97 020 58,1 70 022  
2. Koolitus ja lähetused 0 75 000 0 75 000 86 140 30 288 35,2 55 852  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 572 203 150 000 90 000 1 812 203 1 847 852 590 884 32,0 1 256 969  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 110 000 0 110 000 126 339 175 824 139,2 -49 485  
5. IT kulud 0 120 000 0 120 000 137 824 77 515 56,2 60 310  
5.1. IT kulud 0 115 000 0 115 000 132 082 69 218 52,4 62 864  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 5 000 0 5 000 5 743 8 297 144,5 -2 554  
6. Transpordikulud 0 15 000 0 15 000 17 228 8 194 47,6 9 034  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 80 000 0 80 000 91 883 61 827 67,3 30 056  
8. Investeeringud põhivarasse 0 25 000 0 25 000 28 713 0 0,0 28 713  
9. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 6 891 5 947 86,3 944  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -2 514 0,0 2 514  
9.2. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 6 891 8 462 122,8 -1 571  
10. Ruumide kulud 0 280 050 0 280 050 321 647 217 050 67,5 104 597  
10.1. Ruumide kulud 0 25 000 0 25 000 28 713 731 2,5 27 983  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 255 050 0 255 050 292 934 216 320 73,8 76 614  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 169 779 0 169 779 194 997 192 560 98,8 2 437  
Tegevuskulud kokku 1 572 203 3 965 705 436 872 5 974 780 6 628 726 4 412 213 66,6 2 216 512