3.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 
Töötajaid : 512 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 408,40
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 906 907 9 306 167 334 446 9 640 613 9 640 613 100,0 10 547 520 9 639 231 91,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 265 162 -9 821 255 341 225 878 88,5 225 878 225 878 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 230 000 -44 000 186 000 219 286 117,9 219 286 208 679 95,2
1.3. Täiendusõpe 116 879 275 000 -144 196 130 804 161 353 123,4 278 231 250 872 90,2
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 231 012 600 000 -246 058 353 942 573 607 162,1 804 619 678 249 84,3
1.5.2. Välistoetused 140 175 180 000 -18 231 161 769 159 345 98,5 299 520 127 821 42,7
1.5.3. Tõukefondid -609 001 1 157 126 471 703 1 628 829 1 508 503 92,6 899 502 1 263 427 140,5
Kokku tulud õppetegevusest 785 971 12 013 454 343 843 12 357 298 12 488 585 101,1 13 274 555 12 394 158 93,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 36 971 0 0 0 0 *** 36 971 36 971 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 879 521 2 131 225 517 401 2 648 626 2 648 626 100,0 3 528 147 2 399 104 68,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 382 520 2 120 000 316 290 2 436 290 2 591 393 106,4 2 973 913 2 445 069 82,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 820 893 550 000 696 000 1 246 000 1 733 719 139,1 2 554 612 1 135 578 44,5
2.4.2. Välistoetused 129 619 300 000 -42 350 257 650 428 274 166,2 557 893 370 581 66,4
2.4.3. Tõukefondid -176 992 427 619 327 182 754 801 700 598 92,8 523 606 710 484 135,7
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 52 929 100 000 63 273 163 273 85 294 52,2 138 223 129 288 93,5
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 2 125 461 5 628 844 1 877 796 7 506 640 8 187 903 109,1 10 313 364 7 227 075 70,1
3.   Muud tulud 87 021 90 000 -3 000 87 000 174 295 200,3 261 316 172 304 65,9
6.   Valdkonna arengufond 40 907 0 0 0 41 314 *** 82 221 29 691 36,1
6.  Instituudi arengufond 278 743 0 0 0 496 683 *** 775 426 416 449 53,7
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -47 793 *** -47 793 -47 793 100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 0 0 -496 683 *** -496 683 -496 683 100,0
Tegevustulud kokku 3 318 102 17 732 298 2 218 639 19 950 937 20 844 304 104,5 24 162 406 19 695 202 81,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 203 000 14 374 646 2 343 672 16 921 318 17 531 445 16 321 043 93,1 1 210 402  
1.1. Palgakulud 149 477 9 160 214 1 748 773 11 058 464 11 452 768 10 716 959 93,6 735 809  
1.2. Sotsiaalmaksud 49 327 3 022 871 577 095 3 649 293 3 779 413 3 466 272 91,7 313 141  
1.3. Töötuskindlustus 1 196 73 282 13 990 88 468 91 622 83 402 91,0 8 220  
1.4. Sihtstipendiumid 3 000 1 255 000 3 833 1 261 833 1 318 764 1 323 130 100,3 -4 366  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 863 280 -20 863 260 888 877 731 280 82,3 157 597  
2. Koolitus ja lähetused 0 430 000 -89 123 340 877 363 110 170 058 46,8 193 053  
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 075 102 650 000 -166 790 3 558 312 3 672 792 818 602 22,3 2 854 190  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 17 000 280 000 51 250 348 250 386 409 324 661 84,0 61 748  
5. IT kulud 12 000 142 000 44 400 198 400 205 656 219 308 106,6 -13 651  
5.1. IT kulud 12 000 140 000 40 500 192 500 200 029 217 946 109,0 -17 917  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 3 900 5 900 5 627 1 362 24,2 4 265  
6. Transpordikulud 0 60 000 -2 400 57 600 59 532 43 024 72,3 16 508  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 225 000 8 370 234 370 264 325 189 304 71,6 75 021  
8. Investeeringud põhivarasse 9 000 20 000 0 29 000 35 995 0 0,0 35 995  
9. Muud tegevuskulud 1 000 80 000 32 715 113 715 125 879 5 602 4,4 120 277  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 60 000 8 500 68 500 78 475 -18 238 -23,2 96 713  
9.2. Muud tegevuskulud 1 000 20 000 24 215 45 215 47 404 23 839 50,3 23 564  
10. Ruumide kulud 0 1 021 310 -56 745 964 565 993 308 994 737 100,1 -1 429  
10.1. Ruumide kulud 0 240 000 16 065 256 065 256 920 276 230 107,5 -19 310  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 781 310 -72 810 708 500 736 388 718 507 97,6 17 881  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 449 342 53 291 502 633 523 954 608 864 116,2 -84 910  
Tegevuskulud kokku 3 318 102 17 732 298 2 218 639 23 269 039 24 162 406 19 695 202 81,5 4 467 204