3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid : 15 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 11,20
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 121 119 542 862 139 084 681 946 681 946 100,0 803 065 506 100 63,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 49 322 0 49 322 16 499 33,5 16 499 16 499 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 2 757 *** 2 757 4 062 147,3
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 135 *** 135 16 12,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 560 0 0 0 16 600 *** 17 160 11 880 69,2
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -133 317 771 140 0 771 140 481 102 62,4 347 785 499 111 143,5
Kokku tulud õppetegevusest -11 638 1 363 324 139 084 1 502 408 1 199 040 79,8 1 187 401 1 037 669 87,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2 Baasfinantseerimine 268 741 1 228 613 -1 123 984 104 629 104 629 100,0 373 371 172 993 46,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 746 0 0 0 922 784 *** 923 530 42 147 4,6
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid -89 485 261 310 0 261 310 232 345 88,9 142 860 275 276 192,7
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 180 003 1 489 923 -1 123 984 365 939 1 259 758 344,3 1 439 761 490 417 34,1
3.   Muud tulud 1 865 0 0 0 466 *** 2 331 93 4,0
6.   Valdkonna arengufond 40 907 0 0 0 41 314 *** 82 221 29 691 36,1
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -40 173 *** -40 173 -40 173 100,0
Tegevustulud kokku 211 136 2 853 247 -984 900 1 868 347 2 460 405 131,7 2 671 541 1 517 697 56,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 316 078 -810 425 1 505 653 1 934 333 1 240 218 64,1 694 115  
   1.1. Palgakulud 0 1 624 124 -606 321 1 017 803 1 307 585 806 516 61,7 501 069  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 535 961 -200 086 335 875 431 503 263 804 61,1 167 699  
   1.3. Töötuskindlustus 0 12 993 -4 851 8 142 10 461 6 393 61,1 4 068  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 143 000 833 143 833 184 784 163 505 88,5 21 279  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 50 000 0 50 000 64 236 19 716 30,7 44 520  
3. Kantselei- ja majanduskulud 187 136 120 000 -174 475 132 661 170 432 42 663 25,0 127 768  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 15 000 100 000 0 115 000 147 742 82 939 56,1 64 803  
5. IT kulud 0 20 200 0 20 200 25 951 13 405 51,7 12 546  
5.1. IT kulud 0 20 000 0 20 000 25 694 13 129 51,1 12 566  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 200 0 200 257 276 107,5 -19  
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 3 854 1 355 35,2 2 499  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 100 000 0 100 000 128 471 51 240 39,9 77 231  
8. Investeeringud põhivarasse 9 000 5 000 0 14 000 17 986 0 0,0 17 986  
9. Muud tegevuskulud 0 40 000 0 40 000 51 389 -29 478 -57,4 80 867  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 35 000 0 35 000 44 965 -30 605 -68,1 75 570  
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 6 424 1 126 17,5 5 297  
10. Ruumide kulud 0 54 000 0 54 000 69 375 50 076 72,2 19 299  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 285 2 704 210,4 -1 419  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 53 000 0 53 000 68 090 47 372 69,6 20 717  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 44 969 0 44 969 57 772 45 562 78,9 12 210  
Tegevuskulud kokku 211 136 2 853 247 -984 900 2 079 483 2 671 541 1 517 697 56,8 1 153 844