5.7. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid : 13 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 11,3  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.3. Täiendusõpe  0 50 000 0 50 000 7 163 14,3 7 163 4 661 65,1
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 795 166 256 000 0 256 000 25 973 10,1 821 139 80 546 9,8
1.5.2. Välistoetused 0 252 858 0 252 858 505 718 200,0 505 718 76 089 15,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 5 083 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 795 166 558 858 0 558 858 538 853 96,4 1 334 019 166 379 12,5
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 66 269 0 110 000 110 000 110 000 100,0 176 269 80 333 45,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused   0 0 0   *** 0   ***
2.4.2. Välistoetused 1 415 7 500 0 7 500 0 0,0 1 415 0 0,0
2.4.3. Tõukefondid   0 0 0   *** 0   ***
Kokku tulud teadustegevusest 67 685 7 500 110 000 117 500 110 000 93,6 177 685 80 333 45,2
3. Muud tulud                  
3.1.  Toetused   0 0 0   *** 0   ***
3.2.  Muud tulud 0 0 0 0 916 *** 916 257 28,0
Kokku muud tulud 0 0 0 0 916   916 257 28,0
4.  Tulud üldfondist 99 213 614 057 0 614 057 614 057 100,0 713 270 574 645 80,6
Tulud kokku 962 064 1 180 415 110 000 1 290 415 1 263 826 97,9 2 225 890 821 614 36,9
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 556 028 0 556 028 699 671 385 166 55,0 314 505  
   1.1. Palgakulud 0 415 567 0 415 567 522 923 286 054 54,7 236 869  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 137 137 0 137 137 172 565 94 345 54,7 78 220  
   1.3. Töötuskindlustus 0 3 325 0 3 325 4 183 2 287 54,7 1 896  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 2 480 0,0 -2 480  
2. Koolitus ja lähetused 0 66 384 110 000 176 384 221 951 70 860 31,9 151 091  
3. Kantselei- ja majanduskulud 249 464 9 404 0 258 868 261 297 73 066 28,0 188 231  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 25 000 0 25 000 31 458 12 946 41,2 18 513  
5. IT kulud 0 3 600 0 3 600 4 530 3 102 68,5 1 429  
5.1. IT kulud 0 3 600 0 3 600 4 530 3 102 68,5 1 429  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
6. Transpordikulud 0 5 800 0 5 800 7 298 121 1,7 7 178  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 5 324 0 5 324 6 699 11 222 167,5 -4 522  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 17 578 0 17 578 22 119 -24 274 -109,7 46 393  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 15 278 0 15 278 19 225 -26 060 -135,6 45 285  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 300 0 2 300 2 894 1 787 61,7 1 108  
10. Ruumide kulud 0 13 421 0 13 421 16 888 16 332 96,7 557  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 544 0,0 -544  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 13 421 0 13 421 16 888 15 787 93,5 1 101  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 20 200 0 20 200 25 418 36 124 142,1 -10 706  
Tegevuskulud kokku 249 464 722 739 110 000 1 082 203 1 297 331 584 664 45,1 712 667  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Erasmus+ programmi toetused 622 757 234 200 0 856 957 615 240 32 118 5,2 583 121  
Avalike ürituste korraldamine 20 126 100 000 0 120 126 120 126 94 169 78,4 25 957  
Väliskoostöölepingud 54 994 40 000 0 94 994 94 994 19 120 20,1 75 874  
Rahvusvaheline turundus ja reklaam 14 724 83 476 0 98 200 98 200 91 543 93,2 6 657  
Kulud kokku 962 064 1 180 415 110 000 2 252 479 2 225 890 821 614 36,9 1 404 276