5.6. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
Töötajaid : 16 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 15,55  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 3 000 *** 3 000 0 0,0
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid -63 032 254 450 0 254 450 201 494 79,2 138 462 201 990 145,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 59 018 70 000 0 70 000 78 984 112,8 138 002 71 602 51,9
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -4 014 324 450 0 324 450 283 479 87,4 279 464 273 592 97,9
3. Muud tulud                 ***
3.1.  Toetused -15 581 117 800   117 800 42 562 36,1 26 981 71 755 265,9
3.2.  Muud tulud 0 0   0 14 288 *** 14 288 1 060 7,4
Kokku muud tulud -15 581 117 800 0 117 800 56 850 48,3 41 269 72 815  
4.  Tulud üldfondist 50 649 706 491 20 000 726 491 726 491 100,0 777 140 771 113 99,2
Tulud kokku 31 054 1 148 741 20 000 1 168 741 1 066 820 91,3 1 097 874 1 117 519 101,8
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 26 800 827 691 0 854 491 772 488 646 282 83,7 126 207  
   1.1. Palgakulud 20 000 618 603 0 638 603 577 316 494 914 85,7 82 402  
   1.2. Sotsiaalmaksud 6 600 204 139 0 210 739 190 514 147 786 77,6 42 729  
   1.3. Töötuskindlustus 200 4 949 0 5 149 4 659 3 583 76,9 1 076  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 20 000 0 20 000 18 019 15 795 87,7 2 223  
3. Kantselei- ja majanduskulud -20 746 56 000 0 35 254 29 706 146 058 491,7 -116 352  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 20 000 1 000 0 21 000 20 901 1 064 5,1 19 837  
5. IT kulud 3 000 17 000 0 20 000 18 316 31 178 170,2 -12 863  
5.1. IT kulud 3 000 15 000 0 18 000 16 514 31 178 188,8 -14 664  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 1 802 0 0,0 1 802  
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 2 703 1 644 60,8 1 059  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 18 019 15 803 87,7 2 215  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 1 000 3 500 0 4 500 4 153 1 497 36,0 2 656  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 500 0 500 450 0 0,0 450  
9.2. Muud tegevuskulud 1 000 3 000 0 4 000 3 703 1 497 40,4 2 206  
10. Ruumide kulud 1 000 24 599 0 25 599 23 162 22 630 97,7 533  
10.1. Ruumide kulud 1 000 1 000 0 2 000 1 901 1 294 68,1 607  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 23 599 0 23 599 21 261 21 336 100,4 -74  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 55 951 0 55 951 50 408 44 474 88,2 5 934  
Tegevuskulud kokku 31 054 1 028 741 0 1 059 795 957 874 926 426 96,7 31 448  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Intellektuaalomandi kaitse 0 120 000 20 000 140 000 140 000 191 094 136,5 -51 094  
Kulud kokku 31 054 1 148 741 20 000 1 199 795 1 097 874 1 117 519 101,8 -19 646