5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid : 68 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 63,7  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5.3. Tõukefondid -44 412 147 000 0 147 000 173 327 117,9 128 915 154 739 120,0
2.2. Baasfinantseerimine 0 0 441 000 441 000 441 000 100,0 441 000 247 651 56,2
3.    Muud tulud                  
3.1. Muud tulud -78 864 41 000 0 41 000 85 183 207,8 6 319 57 441 909,0
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus) 0 103 650 0 103 650 82 173 79,3 82 173 82 173 100,0
3.3. Muud tulud (sisekäive - multimeedia) 0 10 000 0 10 000 24 836 248,4 24 836 24 836 100,0
3.4. Abonenttasu (sisekäive) 0 62 000 0 62 000 63 784 102,9 63 784 63 784 100,0
3.    Kokku muud tulud -78 864 216 650 0 216 650 255 976 118,2 177 112 228 234 128,9
4.    Tulud üldfondist 697 710 3 419 112 226 122 3 645 234 3 645 234 100,0 4 342 944 3 628 766 83,6
Tulud kokku 574 434 3 782 762 667 122 4 449 884 4 515 537 101,5 5 089 971 4 259 390 83,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 301 528 226 122 2 527 650 2 580 738 2 344 285 90,8 236 453  
   1.1. Palgakulud 0 1 720 126 169 000 1 889 126 1 928 803 1 752 606 90,9 176 197  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 567 641 55 770 623 411 636 505 577 679 90,8 58 826  
   1.3. Töötuskindlustus 0 13 761 1 352 15 113 15 430 14 000 90,7 1 430  
2. Koolitus ja lähetused 0 50 000 0 50 000 51 050 46 301 90,7 4 749  
3. Kantselei- ja majanduskulud -7 789 133 080 0 125 291 127 922 183 848 143,7 -55 926  
6. Transpordikulud 0 17 750 0 17 750 18 123 5 442 30,0 12 681  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 25 750 0 25 750 26 291 28 721 109,2 -2 430  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 253 500 0 253 500 258 824 257 001 99,3 1 824  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 8 118 *** -8 118  
9.2. Muud tegevuskulud 0 253 500 0 253 500 258 824 248 882 96,2 9 942  
10. Ruumide kulud 0 100 838 0 100 838 102 956 101 737 98,8 1 219  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 4 618 *** -4 618  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 100 838 0 100 838 102 956 97 119 94,3 5 837  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 25 103 0 25 103 25 630 31 146 121,5 -5 515  
Tegevuskulud kokku -7 789 2 907 549 226 122 3 125 882 3 191 535 2 998 480 94,0 193 055  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
DigiAreng 449 768 260 000 441 000 1 150 768 1 150 768 609 838 53,0 540 930  
DigiTaristu 132 456 615 213 0 747 669 747 669 651 072 87,1 96 597  
Kulud kokku 574 434 3 782 762 667 122 5 024 318 5 089 971 4 259 390 83,7 830 581