3.2.3. Sotsiaalteaduste valdkond
JS - Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Töötajaid : 91 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 69,71  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 354 477 751 015 -426 000 325 015 325 015 100,0 1 679 491 692 568 41,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 19 642 66,7 19 642 19 642 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 121 400 0 121 400 135 299 111,4 135 299 135 299 100,0
1.3. Täiendusõpe 28 413 30 000 0 30 000 17 677 58,9 46 090 6 685 14,5
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 12 337 7 600 0 7 600 198 207 2608,0 210 544 25 814 12,3
1.5.2. Välistoetused 234 068 126 000 0 126 000 145 798 115,7 379 866 132 980 35,0
1.5.3. Tõukefondid -24 512 86 000 0 86 000 65 877 76,6 41 364 58 104 140,5
Kokku tulud õppetegevusest 1 604 782 1 151 477 -426 000 725 477 907 514 125,1 2 512 296 1 071 092 42,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 158 765 352 002 30 500 382 502 382 502 100,0 541 267 361 642 66,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 39 060 168 750 0 168 750 337 500 200,0 376 560 258 435 68,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 27 178 69 240 0 69 240 155 084 224,0 182 263 82 753 45,4
2.4.2. Välistoetused 1 491 611 627 700 0 627 700 494 987 78,9 1 986 598 761 462 38,3
2.4.3. Tõukefondid -31 973 130 000 0 130 000 169 098 130,1 137 125 149 946 109,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 582 284 660 000 0 660 000 407 599 61,8 989 882 581 834 58,8
2.5.2. Välislepingud 52 248 24 000 0 24 000 22 136 92,2 74 384 37 411 50,3
Kokku tulud teadustegevusest 2 319 172 2 031 692 30 500 2 062 192 1 968 907 95,5 4 288 079 2 233 484 52,1
3.   Muud tulud 66 597 15 000 0 15 000 81 472 543,1 148 070 26 596 18,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -21 202 0 -21 202 -23 507 110,9 -23 507 -23 507 100,0
6.   Instituudi arengufondid 104 542 84 807 0 0 96 867 *** 201 409 19 944 9,9
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 -84 807 0 0 -96 867 *** -96 867 -96 867 100,0
Tegevustulud kokku 4 095 094 3 176 967 -395 500 2 781 467 2 934 386 105,5 7 029 480 3 230 741 46,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 449 144 55 500 2 504 644 6 329 876 2 687 063 42,5 3 642 813  
   1.1. Palgakulud 0 1 688 302 41 480 1 729 782 4 371 601 1 860 397 42,6 2 511 204  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 557 140 13 688 570 828 1 442 628 598 283 41,5 844 346  
   1.3. Töötuskindlustus 0 13 506 332 13 838 34 973 14 504 41,5 20 469  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 95 000 0 95 000 240 089 119 500 49,8 120 590  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 95 196 0 95 196 240 585 94 380 39,2 146 205  
2. Koolitus ja lähetused 0 98 000 0 98 000 247 671 41 653 16,8 206 019  
3. Kantselei- ja majanduskulud 4 095 094 230 000 -451 000 3 874 094 -558 524 137 343 -24,6 -695 867  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 10 000 0 10 000 25 273 5 347 21,2 19 925  
5. IT kulud 0 45 000 0 45 000 113 727 51 836 45,6 61 890  
5.1. IT kulud 0 45 000 0 45 000 113 727 50 544 44,4 63 182  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 1 292 *** -1 292  
6. Transpordikulud 0 5 500 0 5 500 13 900 5 448 39,2 8 452  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 50 000 0 50 000 126 363 16 216 12,8 110 147  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 16 800 0 16 800 42 458 10 655 25,1 31 803  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 1 800 0 1 800 4 549 2 444 53,7 2 105  
9.2. Muud tegevuskulud 0 15 000 0 15 000 37 909 8 211 21,7 29 698  
10. Ruumide kulud 0 94 020 0 94 020 237 613 93 683 39,4 143 930  
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 5 055 3 978 78,7 1 077  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 92 020 0 92 020 232 558 89 705 38,6 142 853  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 178 503 0 178 503 451 124 181 497 40,2 269 627  
Tegevuskulud kokku 4 095 094 3 176 967 -395 500 6 876 561 7 029 480 3 230 741 46,0 3 798 739