5.10. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
Töötajaid : 20 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 19,6  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 11 866 0 -2 221 -2 221 -2 221 100,0 9 645 9 645 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -9 617 10 000 0 10 000 9 040 90,4 -576 0 0,0
2.4.1. Siseriiklikud toetused 1 023 0 0 0 299 *** 1 322 1 322 100,0
3.   Muud tulud                  
 3.1. Muud tulud (sisekäive) 0 39 500 0 39 500 61 951 156,8 61 951 61 951 100,0
 3.2. Muud tulud -7 858 51 000 0 51 000 61 944 121,5 54 086 54 702 101,1
Kokku muud tulud -7 858 90 500 0 90 500 123 895 136,9 116 037 116 653 100,5
4.    Tulud üldfondist 153 616 950 875 -77 099 873 776 873 776 100,0 1 027 391 944 194 91,9
Tulud kokku 149 030 1 051 375 -79 320 972 055 1 004 789 103,4 1 153 820 1 071 814 92,9
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 582 798 0 582 798 608 445 611 522 100,5 -3 078  
   1.1. Palgakulud 0 435 574 0 435 574 454 742 457 362 100,6 -2 620  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 143 739 0 143 739 150 065 150 512 100,3 -447  
   1.3. Töötuskindlustus 0 3 485 0 3 485 3 638 3 649 100,3 -11  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0   0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 1 000 21 000 0 22 000 22 924 8 550 37,3 14 375  
3. Kantselei- ja majanduskulud 52 199 104 896 -6 348 150 747 155 084 130 550 84,2 24 534  
5. IT kulud 0 10 800 0 10 800 11 275 8 195 72,7 3 080  
5.1. IT kulud 0 10 800 0 10 800 11 275 8 195 72,7 3 080  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 1 044 515 49,4 529  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 8 000 0 8 000 8 352 7 780 93,1 573  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 -9 500 0 -9 500 -9 918 4 937 -49,8 -14 855  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 -10 000 0 -10 000 -10 440 4 415 -42,3 -14 855  
9.2. Muud tegevuskulud 0 500 0 500 522 522 100,0 0  
10. Ruumide kulud 2 000 25 089 0 27 089 28 193 23 044 81,7 5 149  
10.1. Ruumide kulud 2 000 1 000 0 3 000 3 044 1 234 40,5 1 810  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 24 089 0 24 089 25 149 21 810 86,7 3 339  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 6 120 0 6 120 6 389 7 243 113,4 -853  
Tegevuskulud kokku 55 199 750 203 -6 348 799 054 831 788 802 336 96,5 29 452  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Kommunikatsioonitegevus 10 866 58 200 0 69 066 69 066 42 915 62,1 26 151  
Turundustegevus 82 965 170 000 0 252 965 252 965 226 563 89,6 26 402  
Universitas Tartuensis trükk ja levi 0 72 972 -72 972 0 0 0 *** 0  
Kulud kokku 149 030 1 051 375 -79 320 1 121 085 1 153 820 1 071 814 92,9 82 005