ÜLIKOOLI EELARVE Seis 31.12.2021
 
TULUD (euro) Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud % Jooksev
täpsustus eelarve laekumine jääk
PÕHIEELARVE 57 744 940 188 450 352 9 533 079 197 983 431 211 601 508 106,9% 269 346 448 199 914 761 74,2% 69 431 687
KAPITALIEELARVE -11 379 656 18 691 238 0 18 691 238 15 241 345 81,5% 3 861 689 18 414 990 476,9% -14 553 301
SIIRDED EELARVETE VAHEL 0 -7 614 000 0 -7 614 000 -7 614 000 100,0% -7 614 000 -7 614 000 100,0% 0
KOGUEELARVE 46 365 283 199 527 590 9 533 079 209 060 669 219 228 854 104,9% 265 594 137 210 715 751 79,3% 54 878 386