3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Tartu Ülikooli keemiainstituut
Töötajaid : 178 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 136,64
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 368 466 1 030 132 51 892 1 082 024 1 082 024 100,0 1 450 490 1 317 973 90,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 98 208 0 98 208 87 405 89,0 87 405 87 405 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 48 000 0 48 000 57 595 120,0 57 595 57 595 100,0
1.3. Täiendusõpe 5 479 10 000 0 10 000 630 6,3 6 109 630 10,3
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 985 589 0 0 0 382 579 *** 1 368 168 526 191 38,5
1.5.3. Tõukefondid -23 491 66 000 0 66 000 72 152 109,3 48 661 55 985 115,1
Kokku tulud õppetegevusest 1 336 043 1 252 340 51 892 1 304 232 1 682 386 129,0 3 018 429 2 045 780 67,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 112 612   0 0 0 *** 112 612 112 612 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 219 851 510 934 103 253 614 187 614 187 100,0 834 038 540 381 64,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 691 670 2 647 750 0 2 647 750 2 859 561 108,0 3 551 231 2 676 277 75,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 124 290 151 000 0 151 000 626 043 414,6 750 333 513 317 68,4
2.4.2. Välistoetused 8 082 216 000 0 216 000 274 844 127,2 282 926 269 386 95,2
2.4.3. Tõukefondid -191 421 1 016 000 0 1 016 000 1 017 858 100,2 826 438 1 050 840 127,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 166 783 487 000 0 487 000 690 669 141,8 857 452 710 477 82,9
2.5.2. Välislepingud 18 037 80 000 0 80 000 19 050 23,8 37 087 8 664 23,4
Kokku tulud teadustegevusest 1 149 905 5 108 684 103 253 5 211 937 6 102 212 117,1 7 252 117 5 881 954 81,1
3.   Muud tulud 192 838 110 000 0 110 000 97 216 88,4 290 054 78 749 27,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -17 170 0 -17 170 6 610 -38,5 6 610 6 610 100,0
        Instituudi arengufondid 611 089 274 206 0 274 206 447 280 163,1 1 058 369 793 081 74,9
        Eraldis instituudi arengufondi 0 -274 206 0 -274 206 -447 280 163,1 -447 280 -447 280 100,0
Tegevustulud kokku 3 289 874 6 453 854 155 145 6 608 999 7 888 425 119,4 11 178 299 8 358 893 74,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 4 280 578 158 259 4 438 837 5 012 555 5 320 443 106,1 -307 888  
   1.1. Palgakulud 0 2 479 756 118 280 2 598 036 2 933 832 3 210 707 109,4 -276 875  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 818 319 39 033 857 352 968 164 1 058 784 109,4 -90 619  
   1.3. Töötuskindlustus 0 19 838 946 20 784 23 471 25 590 109,0 -2 120  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 600 000 0 600 000 677 550 682 822 100,8 -5 272  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 362 664 0 362 664 409 538 342 540 83,6 66 998  
2. Koolitus ja lähetused 0 70 000 0 70 000 79 047 46 058 58,3 32 989  
3. Kantselei- ja majanduskulud 2 579 874 700 000 -6 114 3 273 760 3 696 893 1 178 357 31,9 2 518 536  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 38 000 0 38 000 42 911 7 140 16,6 35 771  
5. IT kulud 0 131 000 0 131 000 147 932 105 037 71,0 42 895  
5.1. IT kulud 0 130 000 0 130 000 146 802 104 279 71,0 42 523  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 000 0 1 000 1 129 758 67,1 372  
6. Transpordikulud 0 12 000 0 12 000 13 551 11 426 84,3 2 125  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 22 585 14 561 64,5 8 024  
8. Investeeringud põhivarasse 700 000 300 000 3 000 1 003 000 1 132 637 619 643 54,7 512 994  
9. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 3 388 266 7,8 3 122  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -4 124 0,0 4 124  
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 3 388 4 390 129,6 -1 002  
10. Ruumide kulud 10 000 522 525 0 532 525 601 353 585 194 97,3 16 159  
10.1. Ruumide kulud 10 000 30 000 0 40 000 45 170 25 448 56,3 19 722  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 492 525 0 492 525 556 183 559 746 100,6 -3 563  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 376 752 0 376 752 425 447 470 767 110,7 -45 320  
Tegevuskulud kokku 3 289 874 6 453 854 155 145 9 898 874 11 178 299 8 358 893 74,8 2 819 406