3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid : 71 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 53,25
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 91 311 961 044 81 787 1 042 831 1 042 831 100,0 1 134 142 954 680 84,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 619 0 39 619 28 677 72,4 28 677 28 677 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 20 000 0 20 000 24 030 120,1 24 030 24 030 100,0
1.3. Täiendusõpe 2 041 0 0 0 0 *** 2 041 1 071 52,5
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 7 179 7 000 0 7 000 6 300 90,0 13 479 2 030 15,1
1.5.2. Välistoetused 0 13 500 0 13 500 0 0,0 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -107 643 130 000 0 130 000 186 025 143,1 78 382 113 867 145,3
Kokku tulud õppetegevusest -7 113 1 171 163 81 787 1 252 950 1 287 862 102,8 1 280 750 1 124 354 87,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 27 281 0 0 0 0 *** 27 281 27 281 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 52 164 159 060 267 213 426 273 426 273 100,0 478 436 341 021 71,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 138 108 671 375 0 671 375 734 470 109,4 872 578 603 369 69,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 344 969 250 000 0 250 000 -45 319 -18,1 299 650 188 545 62,9
2.4.2. Välistoetused 0 15 000 0 15 000 0 0,0 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid -29 768 110 000 0 110 000 107 571 97,8 77 803 94 802 121,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 8 923 50 000 0 50 000 24 120 48,2 33 043 27 629 83,6
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 541 677 1 255 435 267 213 1 522 648 1 247 115 81,9 1 788 792 1 282 647 71,7
3.   Muud tulud 2 079 2 000 0 2 000 761 38,1 2 841 1 159 40,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -100 195 *** -100 195 -100 195 100,0
      Instituudi arengufondid 87 829 0 0 0 100 195 *** 188 025 65 850 35,0
Tegevustulud kokku 624 473 2 428 598 349 000 2 777 598 2 535 739 91,3 3 160 212 2 373 814 75,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 044 524 294 880 2 339 403 2 173 091 2 013 287 92,6 159 805  
   1.1. Palgakulud 0 1 185 444 220 388 1 405 832 1 305 889 1 237 437 94,8 68 452  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 391 196 72 728 463 925 430 943 399 509 92,7 31 434  
   1.3. Töötuskindlustus 0 9 484 1 763 11 247 10 447 9 648 92,4 799  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 300 000 0 300 000 278 673 241 952 86,8 36 721  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 158 400 0 158 400 147 139 124 740 84,8 22 399  
2. Koolitus ja lähetused 0 70 000 0 70 000 65 024 54 678 84,1 10 346  
3. Kantselei- ja majanduskulud 624 473 60 000 54 120 738 593 686 085 83 497 12,2 602 588  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 20 000 0 20 000 18 578 4 362 23,5 14 216  
5. IT kulud 0 25 500 0 25 500 23 687 21 299 89,9 2 389  
5.1. IT kulud 0 25 000 0 25 000 23 223 20 387 87,8 2 836  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 500 0 500 464 912 196,4 -448  
6. Transpordikulud 0 6 000 0 6 000 5 573 2 570 46,1 3 003  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 18 578 9 628 51,8 8 950  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 7 000 0 7 000 6 502 9 351 143,8 -2 849  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 5 000 0 5 000 4 645 6 514 140,2 -1 869  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 1 858 2 837 152,7 -980  
10. Ruumide kulud 0 80 800 0 80 800 75 056 69 141 92,1 5 915  
10.1. Ruumide kulud 0 800 0 800 743 2 109 283,7 -1 365  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 80 000 0 80 000 74 313 67 032 90,2 7 280  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 94 774 0 94 774 88 037 106 003 120,4 -17 966  
Tegevuskulud kokku 624 473 2 428 598 349 000 3 402 070 3 160 212 2 373 814 75,1 786 397