5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid : 120 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 112,98  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2.2. Baasfinantseerimine 20 790 0 99 210 99 210 99 210 100,0 120 000 4 560 3,8
3.    Muud tulud                  
3.1. Üüritulud -161 376 465 600 0 465 600 434 367 93,3 272 991 328 089 120,2
3.2. Muud tulud 0 0 0 0 21 365 *** 21 365 0 0,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive) 0 9 074 653 0 9 074 653 8 936 285 98,5 8 936 285 8 936 285 100,0
Kokku muud tulud -161 376 9 540 253 0 9 540 253 9 392 017 98,4 9 230 642 9 264 374 100,4
4.    Tulud üldfondist 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tulud kokku -140 585 9 540 253 99 210 9 639 463 9 491 227 98,5 9 350 642 9 268 934 99,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 6 690 1 251 511 0 1 258 201 1 129 177 1 129 665 100,0 -488  
   1.1. Palgakulud 5 000 935 360 0 940 360 843 929 844 956 100,1 -1 027  
   1.2. Sotsiaalmaksud 1 650 308 669 0 310 319 278 497 277 991 99,8 506  
   1.3. Töötuskindlustus 40 7 483 0 7 523 6 751 6 718 99,5 33  
2. Koolitus ja lähetused 2 000 12 000 0 14 000 12 763 8 852 69,4 3 911  
3. Kantselei- ja majanduskulud 16 200 31 000 99 210 146 409 132 985 25 024 18,8 107 961  
5. IT kulud 0 44 000 0 44 000 39 464 32 676 82,8 6 788  
5.1. IT kulud 0 12 000 0 12 000 10 763 6 734 62,6 4 029  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 32 000 0 32 000 28 701 25 942 90,4 2 759  
6. Transpordikulud 0 30 000 0 30 000 26 907 31 569 117,3 -4 661  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 10 000 0 10 000 8 969 14 309 159,5 -5 340  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 897 958 106,8 -61  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 897 958 106,8 -61  
10. Ruumide kulud 0 376 546 0 376 546 337 726 313 342 92,8 24 384  
10.1. Ruumide kulud 0 1 500 0 1 500 1 345 7 031 522,6 -5 686  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 147 524 0 147 524 132 315 138 980 105,0 -6 665  
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid 0 227 521 0 227 521 204 065 167 330 82,0 36 735  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 55 872 0 55 872 50 112 51 267 102,3 -1 155  
Tegevuskulud kokku 24 890 1 811 929 99 210 1 936 028 1 739 000 1 607 661 92,4 131 339  
Haldus- ja remondikulude arveldus  
Tuleohutus ja keskkonnakaitse 3 416 55 000 0 58 416 66 024 54 503 82,6 11 521  
Vesi ja kanalisatsioon 0 75 609 0 75 609 69 139 69 019 99,8 120  
Kaugjahutus 0 30 568 0 30 568 49 983 49 983 100,0 0  
Puhastus ja korrashoid 118 2 042 961 0 2 043 079 1 692 512 1 692 512 100,0 0  
Maamaks 0 14 000 0 14 000 24 682 24 682 100,0 0  
Hooldusremont -126 974 581 634 0 454 660 477 037 521 106 109,2 -44 068  
Rendikulud 0 97 813 0 97 813 97 812 97 812 100,0 0  
Hoonete ja varakindlustus 0 40 000 0 40 000 24 587 24 587 100,0 0  
Valve ja turvateenus 187 1 000 917 0 1 001 104 987 603 987 603 100,0 0  
Küte -1 963 1 209 781 0 1 207 818 1 211 725 1 224 191 101,0 -12 466  
Elekter -8 989 1 933 247 0 1 924 258 2 283 764 2 274 091 99,6 9 673  
Jäätmekäitlus 0 39 666 0 39 666 41 493 41 493 100,0 0  
Turvasüsteemide hooldus ja remont  0 50 000 0 50 000 43 338 38 581 89,0 4 756  
Riidehoiuteenus 0 77 128 0 77 128 68 873 68 873 100,0 0  
Insenerivõrkude hooldus ja remont -31 270 480 000 0 448 730 473 070 492 238 104,1 -19 168  
Kulud kokku -140 585 9 540 253 99 210 9 498 877 9 350 642 9 268 934 99,1 81 708