3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride kolledž
Töötajaid : 89 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 77,5
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 61 768 1 815 965 -42 779 1 773 187 1 773 187 100,0 1 834 954 1 916 959 104,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 23 771 0 23 771 36 140 152,0 36 140 36 140 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 60 000 0 60 000 70 295 117,2 70 295 70 295 100,0
1.3. Täiendusõpe 201 50 000 0 50 000 76 108 152,2 76 309 75 334 98,7
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 59 334 35 000 0 35 000 55 146 157,6 114 480 101 709 88,8
1.5.2. Välistoetused 127 872 95 000 0 95 000 22 610 23,8 150 482 26 849 17,8
1.5.3. Tõukefondid -136 124 267 104 0 267 104 337 030 126,2 200 907 286 860 142,8
Kokku tulud õppetegevusest 113 051 2 346 840 -42 779 2 304 062 2 370 516 102,9 2 483 567 2 514 146 101,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 9 690 0 0 0 0 *** 9 690 9 690 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 56 039 60 420 306 654 367 074 367 074 100,0 423 113 335 948 79,4
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 34 890 152 500 0 152 500 152 500 100,0 187 390 144 420 77,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 318 486 318 000 0 318 000 -150 220 -47,2 168 266 68 244 40,6
2.4.2. Välistoetused 2 920 23 500 0 23 500 53 059 225,8 55 979 35 076 62,7
2.4.3. Tõukefondid 0   0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 422 027 554 420 306 654 861 074 422 413 49,1 844 439 593 378 70,3
3.   Muud tulud 5 302 0 0 0 8 882 *** 14 184 11 953 84,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -8 537 *** -8 537 -8 537 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -36 930 *** -36 930 -36 930 100,0
      Instituudi arengufondid 3 216 0 0 0 36 930 *** 40 145 35 052 87,3
Tegevustulud kokku 543 596 2 901 260 263 876 3 165 136 2 793 274 88,3 3 336 870 3 109 064 93,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 485 153 322 654 2 807 808 2 526 279 2 728 220 108,0 -201 941  
   1.1. Palgakulud 0 1 635 765 241 147 1 876 911 1 688 720 1 863 597 110,4 -174 877  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 539 802 79 578 619 381 557 278 591 967 106,2 -34 689  
   1.3. Töötuskindlustus 0 13 086 1 929 15 015 13 510 14 105 104,4 -596  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 150 000 0 150 000 134 960 141 730 105,0 -6 770  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 146 500 0 146 500 131 811 116 820 88,6 14 991  
2. Koolitus ja lähetused 0 45 000 0 45 000 40 488 22 917 56,6 17 571  
3. Kantselei- ja majanduskulud 531 596 65 000 -58 779 537 817 483 892 48 397 10,0 435 495  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 9 000 0 9 000 8 098 13 156 162,5 -5 058  
5. IT kulud 12 000 23 500 0 35 500 31 941 17 919 56,1 14 022  
5.1. IT kulud 12 000 20 000 0 32 000 28 791 18 569 64,5 10 223  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 500 0 3 500 3 149 -650 -20,6 3 799  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 900 569 63,3 330  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 25 000 0 25 000 22 493 16 737 74,4 5 756  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 7 800 0 7 800 7 018 -11 547 -164,5 18 565  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 7 500 0 7 500 6 748 -12 977 -192,3 19 725  
9.2. Muud tegevuskulud 0 300 0 300 270 1 430 529,7 -1 160  
10. Ruumide kulud 0 180 500 0 180 500 162 402 213 242 131,3 -50 840  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 450 626 139,2 -176  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 180 000 0 180 000 161 952 212 616 131,3 -50 664  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 59 307 0 59 307 53 360 59 454 111,4 -6 094  
Tegevuskulud kokku 543 596 2 901 260 263 876 3 708 731 3 336 870 3 109 064 93,2 227 806