4.4. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid : 62 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 47,95  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.3. Täiendusõpe 2 490 14 000 0 14 000 16 451 117,5 18 941 16 550 87,4
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine 38 644 86 012 2 367 88 379 88 379 100,0 127 023 101 942 80,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused -4 883 317 400 0 317 400 343 962 108,4 339 079 317 680 93,7
2.4.2. Välistoetused 41 708 12 600 0 12 600 157 070 1246,6 198 778 63 148 31,8
2.4.3. Tõukefondid -51 687 245 000 0 245 000 182 286 74,4 130 599 191 862 146,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -49 30 000 0 30 000 28 321 94,4 28 272 46 452 164,3
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 23 733 691 012 2 367 693 379 800 018 115,4 823 750 721 083 87,5
3.    Piletite müük 24 072 152 000 0 152 000 95 850 63,1 119 923 106 023 88,4
3.    Muud toetused 5 295 2 000 0 2 000 157 343 7867,2 162 638 127 317 78,3
4.    Tulud üldfondist 74 556 833 017 0 833 017 833 017 100,0 907 573 865 093 95,3
6.    Asutuse arengufond 16 316 0 0 0 51 488 *** 67 804 33 005 48,7
6.    Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -49 118 *** -49 118 -49 118 100,0
Tegevustulud kokku 146 461 1 692 029 2 367 1 694 396 1 905 049 112,4 2 051 510 1 819 953 88,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 66 650 1 065 057 0 1 131 707 1 264 118 1 187 185 93,9 76 933  
   1.1. Palgakulud 50 000 796 006 0 846 006 944 968 888 096 94,0 56 872  
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 250 262 682 0 278 932 311 590 292 039 93,7 19 551  
   1.3. Töötuskindlustus 400 6 368 0 6 768 7 560 7 050 93,3 510  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 *** 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 15 000 0 15 000 16 865 7 072 41,9 9 793  
3. Kantselei- ja majanduskulud 79 811 140 000 2 367 222 178 239 878 140 409 58,5 99 469  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 7 587 *** -7 587  
5. IT kulud 0 12 000 0 12 000 13 492 34 055 252,4 -20 563  
5.1. IT kulud 0 12 000 0 12 000 13 492 34 055 252,4 -20 563  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
6. Transpordikulud 0 7 000 0 7 000 7 870 8 589 109,1 -719  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 3 000 0 3 000 3 373 7 165 212,4 -3 792  
8. Investeeringud põhivarasse 0 65 000 0 65 000 73 081 20 000 27,4 53 081  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 21 220 *** -21 220  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -482 *** 482  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 21 702 *** -21 702  
10. Ruumide kulud 0 330 180 0 330 180 371 229 322 866 87,0 48 363  
10.1. Ruumide kulud 0 5 000 0 5 000 5 622 4 566 81,2 1 056  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 325 180 0 325 180 365 607 318 300 87,1 47 308  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 54 793 0 54 793 61 605 63 805 103,6 -2 200  
Tegevuskulud kokku 146 461 1 692 029 2 367 1 840 858 2 051 510 1 819 953 88,7 231 557