3.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
 
Töötajaid : 1582 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 1256,13
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 2 602 187 10 419 236 1 523 353 11 942 589 11 942 589 100,0 14 544 776 11 013 168 75,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 520 502 78 566 599 069 500 861 83,6 500 861 500 861 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe -108 273 800 000 328 000 1 128 000 1 224 931 108,6 1 116 658 1 116 658 100,0
1.3. Täiendusõpe 46 673 220 000 39 000 259 000 400 855 154,8 447 528 356 683 79,7
1.5. Õppetegevuse toetused     0            
1.5.1. Siseriiklikud toetused 308 762 40 000 107 000 147 000 378 889 257,7 687 650 456 385 66,4
1.5.2. Välistoetused 867 519 150 000 258 000 408 000 1 026 570 251,6 1 894 090 1 161 800 61,3
1.5.3. Tõukefondid -399 367 800 000 37 000 837 000 960 115 114,7 560 748 728 486 129,9
Kokku tulud õppetegevusest 3 317 501 12 949 739 2 370 919 15 320 658 16 434 809 107,3 19 752 310 15 334 041 77,6
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 314 815 0 0 0 0 *** 314 815 314 815 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 2 701 473 7 011 521 1 554 212 8 565 733 8 565 733 100,0 11 267 205 8 279 318 73,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 3 133 844 16 400 000 1 011 593 17 411 593 17 358 099 99,7 20 491 943 16 003 717 78,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 3 827 426 6 900 000 -1 882 000 5 018 000 7 853 805 156,5 11 681 231 6 894 454 59,0
2.4.2. Välistoetused 8 593 035 6 050 000 26 000 6 076 000 7 271 830 119,7 15 864 865 8 736 526 55,1
2.4.3. Tõukefondid -2 558 930 9 410 000 3 346 000 12 756 000 12 616 497 98,9 10 057 567 13 309 802 132,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 1 222 315 7 820 000 -327 000 7 493 000 8 474 612 113,1 9 696 928 7 737 774 79,8
2.5.2. Välislepingud 143 599 1 800 000 326 000 2 126 000 2 507 000 117,9 2 650 599 2 224 919 83,9
Kokku tulud teadustegevusest 17 377 577 55 391 521 4 054 805 59 446 326 64 647 576 108,7 82 025 153 63 501 325 77,4
3.   Muud tulud 2 423 675 920 000 653 000 1 573 000 2 526 389 160,6 4 950 065 1 870 136 37,8
6.   Valdkonna arengufond 463 122 0 364 080 364 080 27 340 7,5 490 462 63 374 12,9
6.   Instituutide arengufondid 5 811 764 0 2 182 608 2 182 608 4 541 758 208,1 10 353 522 3 807 221 36,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -364 080 -364 080 -29 346 8,1 -29 346 -29 346 100,0
6.   Eraldis instituutide arengufondidesse 0 0 -2 182 608 -2 182 608 -4 541 758 208,1 -4 541 758 -4 541 758 100,0
Tegevustulud kokku 29 393 640 69 261 259 7 078 724 76 339 983 83 606 768 109,5 113 000 408 80 004 992 70,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 2 196 840 46 624 597 6 715 458 55 536 895 60 149 535 51 913 351 86,3 8 236 185  
1.1. Palgakulud 1 480 000 29 906 485 5 094 139 36 480 624 39 400 062 34 533 330 87,6 4 866 733  
1.2. Sotsiaalmaksud 484 400 9 869 140 1 681 066 12 034 606 12 998 686 11 114 698 85,5 1 883 988  
1.3. Töötuskindlustus 12 440 239 252 40 753 292 445 315 800 268 670 85,1 47 130  
1.4. Sihtstipendiumid 220 000 4 008 000 -100 500 4 127 500 4 555 899 3 697 872 81,2 858 027  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 2 601 720 0 2 601 720 2 879 087 2 298 780 79,8 580 307  
2. Koolitus ja lähetused 0 1 450 000 -485 000 965 000 1 030 683 623 283 60,5 407 401  
3. Kantselei- ja majanduskulud 25 724 800 7 850 000 1 087 755 34 662 555 36 056 601 11 376 236 31,6 24 680 365  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 70 000 412 000 -56 000 426 000 457 367 195 684 42,8 261 682  
5. IT kulud 10 000 1 334 000 170 650 1 514 650 1 669 930 1 815 961 108,7 -146 031  
5.1. IT kulud 10 000 1 290 000 153 000 1 453 000 1 600 604 1 750 785 109,4 -150 182  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 44 000 17 650 61 650 69 327 65 176 94,0 4 150  
6. Transpordikulud 0 572 000 -32 000 540 000 508 278 453 534 89,2 54 743  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 35 000 425 000 -49 000 411 000 435 879 338 727 77,7 97 152  
8. Investeeringud põhivarasse 1 310 000 2 550 000 -202 000 3 658 000 3 979 187 3 995 245 100,4 -16 058  
9. Muud tegevuskulud 22 000 219 000 -81 500 159 500 168 926 85 120 50,4 83 806  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 22 000 55 000 -14 000 63 000 65 567 -45 895 -70,0 111 462  
9.2. Muud tegevuskulud 0 164 000 -67 500 96 500 103 359 131 015 126,8 -27 655  
10. Ruumide kulud 25 000 3 857 662 -1 800 3 880 862 4 232 247 4 117 073 97,3 115 175  
10.1. Ruumide kulud 25 000 511 000 0 536 000 552 802 601 361 108,8 -48 559  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 3 346 662 -1 800 3 344 862 3 679 445 3 515 712 95,6 163 733  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 3 967 000 12 161 3 979 161 4 311 773 5 090 779 118,1 -779 006  
Tegevuskulud kokku 29 393 640 69 261 259 7 078 724 105 733 623 113 000 408 80 004 992 70,8 32 995 415