3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid : 6 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 6,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 321 226 1 140 922 -205 901 935 021 935 021 100,0 1 256 247 1 026 925 81,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 190 000 0 190 000 78 980 41,6 78 980 78 980 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid -56 008 225 000 0 225 000 212 633 94,5 156 625 206 914 132,1
Kokku tulud õppetegevusest 265 218 1 555 922 -205 901 1 350 021 1 226 634 90,9 1 491 851 1 312 818 88,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0   0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.2. Baasfinantseerimine 87 849 0 447 513 447 513 447 513 100,0 535 361 164 419 30,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 650 268 0,0 650 268 0 0,0
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest 87 849 0 447 513 447 513 1 097 781 245,3 1 185 629 164 419 13,9
3.    Muud tulud 40 475 2 000 0 2 000 1 180 59,0 41 655 176 0,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -14 668 0,0 -14 668 -14 668 100,0
      Valdkonna arengufond 463 122 364 080 0 364 080 27 340 7,5 490 462 63 374 12,9
Tegevustulud kokku 856 665 1 922 002 241 611 2 163 613 2 338 266 108,1 3 194 930 1 526 119 47,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 107 040 1 709 040 162 997 1 979 076 2 130 192 1 287 679 60,4 842 513  
   1.1. Palgakulud 80 000 1 142 780 112 479 1 335 259 1 436 586 851 650 59,3 584 936  
   1.2. Sotsiaalmaksud 26 400 377 117 37 118 440 635 474 074 210 322 44,4 263 751  
   1.3. Töötuskindlustus 640 9 142 900 10 682 11 493 5 097 44,3 6 396  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 180 000 12 500 192 500 208 039 220 610 106,0 -12 571  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 20 000 0 20 000 21 614 9 845 45,5 11 769  
3. Kantselei- ja majanduskulud 749 625 40 000 78 615 868 239 877 814 63 707 7,3 814 107  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 8 000 0 8 000 8 646 5 714 66,1 2 932  
5. IT kulud 0 15 000 0 15 000 16 211 68 617 423,3 -52 406  
5.1. IT kulud 0 15 000 0 15 000 16 211 67 323 415,3 -51 112  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 1 294 *** -1 294  
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 5 404 1 073 19,9 4 330  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 15 000 0 15 000 16 211 15 522 95,7 689  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 3 352 0,0 -3 352  
9. Muud tegevuskulud 0 33 000 0 33 000 35 664 2 946 8,3 32 717  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 30 000 0 30 000 32 422 -712 -2,2 33 134  
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 3 242 3 658 112,8 -416  
10. Ruumide kulud 0 35 788 0 35 788 38 677 35 623 92,1 3 054  
10.1. Ruumide kulud 0 3 000 0 3 000 3 242 1 025 31,6 2 218  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 32 788 0 32 788 35 435 34 599 97,6 837  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 41 174 0 41 174 44 498 32 041 72,0 12 457  
Tegevuskulud kokku 856 665 1 922 002 241 611 3 020 278 3 194 930 1 526 119 47,8 1 668 812