3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MI - Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Töötajaid : 107 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 95,1  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 40 188 40 998 10 747 51 745 51 745 100,0 91 933 58 168 63,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 9 821 0 9 821 8 839 90,0 8 839 8 839 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 40 188 50 819 10 747 61 566 60 584 98,4 100 771 67 006 66,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0   0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.2. Baasfinantseerimine 350 234 648 553 20 772 669 325 669 325 100,0 1 019 559 787 925 77,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 251 789 312 125 0 312 125 312 125 100,0 563 914 291 306 51,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused -218 836 200 000 0 200 000 457 764 228,9 238 928 113 575 47,5
2.4.2. Välistoetused 1 706 159 0 0 0 -1 379 798 0,0 326 361 587 367 180,0
2.4.3. Tõukefondid -843 564 2 218 000 0 2 218 000 2 403 699 108,4 1 560 135 2 201 645 141,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 564 469 2 500 000 0 2 500 000 2 178 151 87,1 2 742 621 2 458 540 89,6
2.5.2. Välislepingud -143 878 392 000 0 392 000 224 185 57,2 80 307 255 691 318,4
Kokku tulud teadustegevusest 1 666 374 6 270 678 20 772 6 291 450 4 865 450 77,3 6 531 824 6 696 049 102,5
3.    Muud tulud 145 544 80 000 0 80 000 21 037 26,3 166 580 29 401 17,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -59 840 0 -59 840 -4 796 8,0 -4 796 -4 796 100,0
        Instituudi arengufond 376 266 151 708 0 151 708 201 170 132,6 577 435 69 209 12,0
        Eraldis instituudi arengufondi 0 -151 708 0 -151 708 -201 170 132,6 -201 170 -201 170 100,0
Tegevustulud kokku 2 228 371 6 341 657 31 519 6 373 176 4 942 275 77,5 7 170 646 6 655 699 92,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 1 086 400 3 558 842 31 844 4 677 086 3 899 034 3 790 901 97,2 108 134  
   1.1. Palgakulud 800 000 2 614 979 23 800 3 438 779 2 866 725 2 785 312 97,2 81 413  
   1.2. Sotsiaalmaksud 260 000 862 943 7 854 1 130 797 942 685 918 860 97,5 23 825  
   1.3. Töötuskindlustus 6 400 20 920 190 27 510 22 934 22 239 97,0 695  
   1.4. Sihtstipendiumid 20 000 60 000 0 80 000 66 692 64 490 96,7 2 202  
       1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 180 000 0 180 000 150 056 70 727 47,1 79 330  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 141 971 1 300 000 -325 2 441 646 2 035 469 1 729 747 85,0 305 722  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 40 000 0 40 000 33 346 11 815 35,4 21 531  
5. IT kulud 0 81 000 0 81 000 67 525 76 456 113,2 -8 931  
5.1. IT kulud 0 80 000 0 80 000 66 692 76 456 114,6 -9 764  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 000 0 1 000 834 0 0,0 834  
6. Transpordikulud 0 320 000 0 320 000 266 767 273 747 102,6 -6 980  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 70 000 0 70 000 58 355 77 158 132,2 -18 803  
8. Investeeringud põhivarasse 0 200 000 0 200 000 166 729 185 047 111,0 -18 317  
9. Muud tegevuskulud 0 20 000 0 20 000 16 673 16 465 98,8 208  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 5 000 0 5 000 4 168 1 559 37,4 2 609  
9.2. Muud tegevuskulud 0 15 000 0 15 000 12 505 14 905 119,2 -2 401  
10. Ruumide kulud 0 189 803 0 189 803 158 229 160 577 101,5 -2 348  
10.1. Ruumide kulud 0 180 000 0 180 000 150 056 132 667 88,4 17 389  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 9 803 0 9 803 8 172 27 910 341,5 -19 738  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 382 012 0 382 012 318 462 263 061 82,6 55 402  
Tegevuskulud kokku 2 228 371 6 341 657 31 519 8 601 547 7 170 646 6 655 699 92,8 514 946