3.2.4. Sotsiaalteaduste valdkond
MJ - Majandusteaduskond
Töötajaid : 90 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 66,20
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus                  
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 68 977 1 412 433 -1 307 1 411 126 1 411 126 100,0 1 480 103 1 233 194 83,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 58 925 0 58 925 58 925 100,0 58 925 58 925 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 450 000 0 450 000 584 825 130,0 584 825 584 825 100,0
1.3. Täiendusõpe 21 610 97 995 0 97 995 128 835 131,5 150 444 117 268 77,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 96 252 30 000 0 30 000 50 620 168,7 146 872 37 683 25,7
1.5.2. Välistoetused 721 30 000 0 30 000 24 003 80,0 24 724 20 084 81,2
1.5.3. Tõukefondid -165 855 274 018 0 274 018 328 793 120,0 162 938 304 710 187,0
Kokku tulud õppetegevusest 21 705 2 353 370 -1 307 2 352 064 2 587 125 110,0 2 608 830 2 356 689 90,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 159 083 219 587 41 200 260 787 260 787 100,0 419 870 218 887 52,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 147 728 543 500 0 543 500 543 500 100,0 691 228 570 370 82,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 31 096 0 0 0 134 670 *** 165 765 18 786 11,3
2.4.2. Välistoetused -12 341 153 905 0 153 905 274 335 178,2 261 994 236 290 90,2
2.4.3. Tõukefondid -34 053 35 700 0 35 700 24 635 69,0 -9 418 -7 839 83,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -29 909 788 120 0 788 120 650 881 82,6 620 972 781 995 125,9
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 261 604 1 740 812 41 200 1 782 012 1 888 808 106,0 2 150 412 1 818 489 84,6
3.   Muud tulud 66 366 50 000 0 50 000 16 828 33,7 83 194 11 339 13,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -22 667 0 -22 667 -27 634 121,9 -27 634 -27 634 100,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 -90 667 0 -90 667 -126 248 139,2 -126 248 -126 248 100,0
6.   Teaduskonna arengufond 146 503 90 667 0 90 667 126 248 139,2 272 751 93 063 34,1
Tegevustulud kokku 496 177 4 121 515,62 39 893 4 161 409 4 465 128 107,3 4 961 305 4 125 697 83,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 3 214 786 31 500 3 246 286 3 483 215 3 041 294 87,3 441 921  
   1.1. Palgakulud 0 2 220 156 23 543 2 243 699 2 407 454 2 143 858 89,1 263 596  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 732 652 7 769 740 421 794 460 666 361 83,9 128 099  
   1.3. Töötuskindlustus 0 17 761 188 17 950 19 260 16 154 83,9 3 105  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 112 000 0 112 000 120 174 91 500 76,1 28 674  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 132 217 0 132 217 141 867 123 420 87,0 18 447  
2. Koolitus ja lähetused 0 130 000 0 130 000 139 488 59 077 42,4 80 411  
3. Kantselei- ja majanduskulud 496 177 180 000 8 393 684 571 698 320 431 692 61,8 266 628  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 20 000 0 20 000 21 460 12 356 57,6 9 103  
5. IT kulud 0 50 000 0 50 000 53 649 98 739 184,0 -45 090  
5.1. IT kulud 0 50 000 0 50 000 53 649 89 995 167,7 -36 346  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 8 744 *** -8 744  
6. Transpordikulud 0 7 000 0 7 000 7 511 5 368 71,5 2 143  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 30 000 0 30 000 32 190 16 219 50,4 15 970  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 11 000 0 11 000 11 803 7 991 67,7 3 811  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 5 000 0 5 000 5 365 540 10,1 4 825  
9.2. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 6 438 7 452 115,7 -1 014  
10. Ruumide kulud 0 218 621 0 218 621 234 577 189 826 80,9 44 751  
10.1. Ruumide kulud 0 7 000 0 7 000 7 511 1 614 21,5 5 897  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 211 621 0 211 621 227 066 188 212 82,9 38 854  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 260 109 0 260 109 279 093 263 135 94,3 15 958  
Tegevuskulud kokku 496 177 4 121 516 39 893 4 657 586 4 961 305 4 125 697 83,2 835 608