3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid : 86 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 65,95
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 52 880 795 024 39 418 834 442 834 442 100,0 887 322 883 301 99,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 49 104 0 49 104 31 426 64,0 31 426 31 426 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 105 000 0 105 000 113 664 108,3 113 664 113 664 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 3 000 0 3 000 7 325 244,2 7 325 7 325 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 5 782 0 0 0 2 626 *** 8 408 5 581 66,4
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -9 191 36 000 0 36 000 37 889 105,2 28 698 45 346 158,0
Kokku tulud õppetegevusest 49 471 988 128 39 418 1 027 546 1 027 373 100,0 1 076 843 1 086 643 100,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused -1   0 0 0 *** -1 -1 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 3 760 271 771 47 188 318 959 318 959 100,0 322 719 296 907 92,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 202 216 1 490 750 0 1 490 750 1 490 750 100,0 1 692 966 1 387 342 81,9
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 171 114 10 000 0 10 000 320 499 3205,0 491 613 221 354 45,0
2.4.2. Välistoetused 138 640 153 000 0 153 000 239 399 156,5 378 039 124 127 32,8
2.4.3. Tõukefondid -36 920 81 000 0 81 000 144 389 178,3 107 469 129 630 120,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 16 465 45 000 0 45 000 66 126 146,9 82 590 63 001 76,3
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 495 273 2 051 521 47 188 2 098 709 2 580 122 122,9 3 075 395 2 222 361 72,3
3.   Muud tulud 266 280 43 000 0 43 000 67 636 157,3 333 916 81 613 24,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -4 060 0 -4 060 -352 8,7 -352 -352 100,0
      Instituudi arengufondi eraldis 0 -140 790 0 -140 790 -202 707 144,0 -202 707 -202 707 100,0
      Instituudi arengufond 153 756 140 790 0 140 790 202 707 144,0 356 463 306 362 85,9
Tegevustulud kokku 964 780 3 078 589 86 606 3 165 195 3 674 779 116,1 4 639 558 3 493 920 75,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 133 800 1 977 815 86 606 2 198 221 2 530 584 2 395 716 94,7 134 869  
   1.1. Palgakulud 100 000 1 256 854 64 728 1 421 582 1 634 351 1 590 775 97,3 43 576  
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 414 762 21 360 469 122 539 336 524 300 97,2 15 036  
   1.3. Töötuskindlustus 800 10 055 518 11 373 13 075 12 706 97,2 369  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 170 000 0 170 000 197 369 172 235 87,3 25 134  
       1.5. Riiklik doktorantide toetus  0 126 144 0 126 144 146 453 95 700 65,3 50 753  
2. Koolitus ja lähetused 0 25 000 0 25 000 29 025 10 805 37,2 18 220  
3. Kantselei- ja majanduskulud 815 980 410 000 0 1 225 980 1 291 988 372 039 28,8 919 949  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 10 000 40 000 0 50 000 56 440 29 521 52,3 26 919  
5. IT kulud 0 32 000 0 32 000 37 152 30 811 82,9 6 341  
5.1. IT kulud 0 30 000 0 30 000 34 830 28 265 81,2 6 565  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 2 322 2 546 109,6 -224  
6. Transpordikulud 0 7 000 0 7 000 8 127 8 083 99,5 44  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 5 000 15 000 0 20 000 22 415 10 104 45,1 12 311  
8. Investeeringud põhivarasse 0 25 000 0 25 000 29 025 21 906 75,5 7 119  
9. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 4 644 394 8,5 4 250  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 3 000 0 3 000 3 483 -457 -13,1 3 940  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 161 851 73,3 310  
10. Ruumide kulud 0 363 901 0 363 901 422 487 407 649 96,5 14 838  
10.1. Ruumide kulud 0 10 000 0 10 000 11 610 3 376 29,1 8 234  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 353 901 0 353 901 410 877 404 273 98,4 6 604  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 178 874 0 178 874 207 672 206 893 99,6 779  
Tegevuskulud kokku 964 780 3 078 589 86 606 4 129 975 4 639 558 3 493 920 75,3 1 145 638