3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid : 61 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 47,98
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 133 230 771 420 46 523 817 943 817 943 100,0 951 173 636 957 67,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 29 462 100,0 29 462 29 462 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 3 900 60 000 0 60 000 109 207 182,0 113 107 113 107 100,0
1.3. Täiendusõpe 15 310 30 000 0 30 000 111 099 370,3 126 409 111 282 88,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 19 867 10 000 0 10 000 180 263 1802,6 200 129 200 129 100,0
1.5.2. Välistoetused 12 329 10 000 0 10 000 0 0,0 12 329 5 502 44,6
1.5.3. Tõukefondid -6 808 15 000 0 15 000 70 065 467,1 63 257 70 016 110,7
Kokku tulud õppetegevusest 177 827 925 882 46 523 972 405 1 318 039 135,5 1 495 865 1 166 456 78,0
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 38 573   0 0 0 *** 38 573 38 573 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 25 592 166 134 15 796 181 930 181 930 100,0 207 522 147 845 71,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 167 555 922 965 0 922 965 922 965 100,0 1 090 520 844 288 77,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 30 000 0 0 0 83 357 *** 113 357 32 329 28,5
2.4.2. Välistoetused 2 002 0 0 0 0 *** 2 002 0 0,0
2.4.3. Tõukefondid -8 444 54 000 0 54 000 45 676 84,6 37 232 37 232 100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 7 189 30 000 0 30 000 18 835 62,8 26 024 24 627 94,6
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 262 466 1 173 099 15 796 1 188 895 1 252 763 105,4 1 515 229 1 124 893 74,2
3.   Muud tulud 12 803 22 000 0 22 000 3 543 16,1 16 347 9 106 55,7
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 -600 0 -600 -586 97,6 -586 -586 100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 -87 236 0 -87 236 -118 816 136,2 -118 816 -118 816 100,0
6.   Instituudi arengufond 2 018 87 236 0 87 236 118 816 136,2 120 834 78 355 64,8
Tegevustulud kokku 455 114 2 120 381 62 319 2 182 700 2 573 759 117,9 3 028 873 2 259 407 74,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 769 685 62 319 1 832 004 2 160 231 1 834 762 84,9 325 469  
1.1. Palgakulud 0 1 195 872 46 576 1 242 448 1 465 049 1 249 262 85,3 215 787  
1.2. Sotsiaalmaksud 0 394 638 15 370 410 008 483 466 411 089 85,0 72 377  
1.3. Töötuskindlustus 0 9 567 373 9 940 11 720 9 966 85,0 1 755  
1.4. Sihtstipendiumid 0 75 000 0 75 000 88 437 79 965 90,4 8 472  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 94 608 0 94 608 111 558 84 480 75,7 27 078  
2. Koolitus ja lähetused 0 20 000 0 20 000 23 583 20 195 85,6 3 388  
3. Kantselei- ja majanduskulud 363 114 70 000 0 433 114 445 655 28 082 6,3 417 573  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 60 000 20 000 0 80 000 83 583 73 444 87,9 10 139  
5. IT kulud 10 000 10 000 0 20 000 21 792 19 750 90,6 2 042  
5.1. IT kulud 10 000 10 000 0 20 000 21 792 19 700 90,4 2 092  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 50 0,0 -50  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 1 179 1 027 87,1 152  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 11 000 0 11 000 12 971 7 078 54,6 5 893  
8. Investeeringud põhivarasse 10 000 0 0 10 000 10 000 7 080 70,8 2 920  
9. Muud tegevuskulud 12 000 1 500 0 13 500 13 769 32 565 236,5 -18 796  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 12 000 0 0 12 000 12 000 30 426 253,6 -18 426  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 500 0 1 500 1 769 2 139 120,9 -370  
10. Ruumide kulud 0 109 037 0 109 037 128 572 96 048 74,7 32 524  
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 2 358 1 308 55,5 1 050  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 107 037 0 107 037 126 214 94 740 75,1 31 473  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 108 160 0 108 160 127 538 139 375 109,3 -11 838  
Tegevuskulud kokku 455 114 2 120 381 62 319 2 637 814 3 028 873 2 259 407 74,6 769 466