3.1.3. Meditsiiniteaduste valdkond
 
Töötajaid : 613 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 418,80
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 951 606 9 792 452 383 900 10 176 352 10 176 352 100,0 12 127 958 10 843 403 89,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 235 699 19 642 255 341 137 491 53,8 137 491 137 491 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 204 000 0 1 204 000 1 426 475 118,5 1 426 475 1 426 441 100,0
1.3. Täiendusõpe 169 053 222 900 14 880 237 780 379 630 159,7 548 683 345 634 63,0
1.4. Residentide koolitus 1 464 061 22 506 893 0 22 506 893 21 405 743 95,1 22 869 804 21 209 106 92,7
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 188 736 78 451 0 78 451 22 442 28,6 211 178 84 545 40,0
1.5.2. Välistoetused 101 848 85 171 0 85 171 6 727 7,9 108 575 22 088 20,3
1.5.3. Tõukefondid -167 247 394 786 0 394 786 278 226 70,5 110 978 194 431 175,2
Kokku tulud õppetegevusest 3 708 057 34 520 352 418 421 34 938 774 33 833 086 96,8 37 541 143 34 263 139 91,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 100 881 0 0 0 0 *** 100 881 100 881 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 543 218 1 496 482 465 157 1 961 639 1 961 638 100,0 2 504 856 1 606 569 64,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 460 629 3 876 093 970 100 4 846 193 4 917 766 101,5 5 378 395 4 714 611 87,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 1 399 517 986 216 23 000 1 009 216 2 350 600 232,9 3 750 116 2 622 959 69,9
2.4.2. Välistoetused 1 230 312 714 918 117 342 832 260 1 971 345 236,9 3 201 658 1 383 702 43,2
2.4.3. Tõukefondid -776 417 872 617 59 000 931 617 3 490 222 374,6 2 713 806 3 327 226 122,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -18 592 1 072 458 484 162 1 556 620 1 150 974 73,9 1 132 383 907 642 80,2
2.5.2. Välislepingud 60 664 183 399 37 000 220 399 279 830 127,0 340 494 285 333 83,8
Kokku tulud teadustegevusest 3 000 213 9 202 183 2 155 761 11 357 943 16 122 376 141,9 19 122 589 14 948 923 78,2
3.   Muud tulud 2 112 640 336 550 5 000 341 550 473 468 138,6 2 586 109 670 986 25,9
6.   Valdkonna arengufond 724 090 0 666 985 666 985 645 588 96,8 1 369 678 1 110 000 81,0
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -666 985 -666 985 -632 967 94,9 -632 967 -632 967 100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 -108 943 -108 943 -293 478 269,4 -293 478 -293 478 100,0
6.   Instituutide arengufondid 480 209 0 108 943 108 943 293 478 269,4 773 687 183 733 23,7
Tegevustulud kokku 10 025 209 44 059 085 2 579 182 46 638 267 50 441 552 108,2 60 466 761 50 250 335 83,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 5 187 216 15 904 159 1 469 724 22 561 099 25 189 418 19 312 768 76,7 5 876 650  
1.1. Palgakulud 3 675 400 10 662 660 1 002 679 15 340 739 17 261 899 13 088 283 75,8 4 173 616  
1.2. Sotsiaalmaksud 1 212 882 3 518 678 334 848 5 066 407 5 702 691 4 233 434 74,2 1 469 257  
1.3. Töötuskindlustus 29 403 85 301 8 118 122 822 138 247 102 468 74,1 35 779  
1.4. Sihtstipendiumid 269 531 710 880 124 080 1 104 491 1 162 007 990 984 85,3 171 023  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 926 640 0 926 640 924 573 897 600 97,1 26 973  
2. Koolitus ja lähetused 278 547 340 909 200 645 820 101 962 055 86 862 9,0 875 192  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 415 078 3 240 631 253 720 4 909 429 5 572 617 5 825 069 104,5 -252 452  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 114 330 21 385 101 -365 447 21 133 985 21 144 073 20 292 970 96,0 851 103  
5. IT kulud 279 885 95 606 227 155 602 646 618 397 341 944 55,3 276 454  
5.1. IT kulud 272 650 95 106 224 381 592 137 607 768 282 603 46,5 325 165  
5.2. IT kulud (sisekäive) 7 235 500 2 774 10 509 10 629 59 340 558,3 -48 711  
6. Transpordikulud 106 000 14 924 46 846 167 770 183 787 35 785 19,5 148 002  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 141 684 51 800 34 257 227 741 240 526 58 060 24,1 182 466  
8. Investeeringud põhivarasse 2 496 969 270 469 198 830 2 966 268 3 077 252 1 017 448 33,1 2 059 805  
9. Muud tegevuskulud -3 000 41 265 25 583 63 848 70 290 30 585 43,5 39 705  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) -8 000 8 330 27 499 27 829 31 648 2 095 6,6 29 553  
9.2. Muud tegevuskulud 5 000 32 935 -1 917 36 018 38 642 28 490 73,7 10 152  
10. Ruumide kulud 8 500 1 499 102 233 075 1 740 677 1 737 225 1 661 149 95,6 76 076  
10.1. Ruumide kulud 8 000 290 900 3 000 301 900 301 636 387 869 128,6 -86 233  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 500 1 208 202 230 075 1 438 777 1 435 589 1 273 279 88,7 162 309  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 215 120 254 794 1 469 914 1 671 121 1 587 697 95,0 83 424  
Tegevuskulud kokku 10 025 209 44 059 085 2 579 182 56 663 477 60 466 761 50 250 335 83,1 10 216 426