3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid : 10 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 9,60
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -117 291 1 435 640 161 400 1 597 040 1 597 040 100,0 1 479 749 1 444 698 97,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 200 000 0 1 200 000 1 411 754 117,6 1 411 754 1 411 754 100,0
1.3. Täiendusõpe 3 869 0 0 0 0 *** 3 869 0 0,0
1.4. Residentide koolitus 1 464 061 22 194 973 0 22 194 973 21 073 776 94,9 22 537 837 20 877 139 92,6
1.5. Õppetegevuse toetused   0              
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -115 301 296 646 0 296 646 139 482 47,0 24 180 48 055 198,7
Kokku tulud õppetegevusest 1 235 338 25 127 259 161 400 25 288 659 24 222 051 95,8 25 457 389 23 781 646 93,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine -9 308 833 482 113 061 946 543 946 543 100,0 937 234 667 849 71,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 1 016 902 *** 1 016 902 989 0,1
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid -15 751 27 952 0 27 952 35 656 127,6 19 905 19 905 100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -742 0 0 0 0 *** -742 -742 100,0
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -25 801 861 433 113 061 974 494 1 999 101 205,1 1 973 300 688 002 34,9
3.   Muud tulud 637 107 10 000 0 10 000 13 495 135,0 650 602 297 606 45,7
6.   Valdkonna arengufond 724 090 666 985 0 666 985 645 588 96,8 1 369 678 1 110 000 81,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -35 147 0 -35 147 -35 246 100,3 -35 246 -35 246 100,0
Tegevustulud kokku 2 570 733 26 630 530 274 461 26 904 991 26 844 990 99,8 29 415 723 25 842 007 87,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 1 610 781 2 935 304 302 332 4 848 416 4 841 196 2 981 046 61,6 1 860 149  
   1.1. Palgakulud 1 054 395 1 149 674 161 549 2 365 617 2 362 693 1 125 089 47,6 1 237 604  
   1.2. Sotsiaalmaksud 347 950 379 392 53 311 780 654 779 689 317 554 40,7 462 135  
   1.3. Töötuskindlustus 8 435 9 197 1 292 18 925 18 902 7 698 40,7 11 203  
   1.4. Sihtstipendiumid 200 000 470 400 86 180 756 580 755 339 633 105 83,8 122 234  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 926 640 0 926 640 924 573 897 600 97,1 26 973  
2. Koolitus ja lähetused 25 315 5 300 0 30 615 30 603 10 419 34,0 20 184  
3. Kantselei- ja majanduskulud 766 719 505 246 -195 479 1 076 486 1 075 795 231 921 21,6 843 874  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 20 783 690 0 20 783 690 20 737 340 20 104 354 96,9 632 986  
5. IT kulud 76 235 12 000 167 608 255 843 255 442 110 067 43,1 145 376  
5.1. IT kulud 75 000 12 000 167 608 254 608 254 207 110 067 43,3 144 141  
5.2. IT kulud (sisekäive) 1 235 0 0 1 235 1 235 0 0,0 1 235  
6. Transpordikulud 0 1 050 0 1 050 1 048 479 45,7 569  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 35 684 24 800 0 60 484 60 429 15 194 25,1 45 235  
8. Investeeringud põhivarasse 56 000 20 000 0 76 000 75 955 149 998 197,5 -74 042  
9. Muud tegevuskulud 0 64 000 0 64 000 63 857 29 087 45,5 34 771  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 45 000 0 45 000 44 900 18 262 40,7 26 638  
9.2. Muud tegevuskulud 0 19 000 0 19 000 18 958 10 825 57,1 8 133  
10. Ruumide kulud 0 1 724 777 0 1 724 777 1 720 930 1 635 333 95,0 85 597  
10.1. Ruumide kulud 0 287 000 0 287 000 286 360 362 054 126,4 -75 694  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 437 777 0 1 437 777 1 434 570 1 273 279 88,8 161 291  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 554 363 0 554 363 553 126 574 109 103,8 -20 983  
Tegevuskulud kokku 2 570 733 26 630 530 274 461 29 475 724 29 415 723 25 842 007 87,9 3 573 716